Listování
od 

Využití chemického složení granátu při studiu recentních fluviálních sedimentů - možnosti a omezení / Buriánek, D., Lisá, Lenka -- In: 10. KVARTÉR. Sborník abstraktů -- s. 8
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny / Čopjaková, Renata, Otava, Jiří, Sulovský, Petr -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 33, č. 5 (2001), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití chemismu detritických granátů pro určení provenience a litostratigrafii kulmu Drahanské vrchoviny / Čopjaková, Renata, Otava, Jiří, 1950-, Sulovský, Petr, 1952- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 33, č. 5 (2001), s. 509-511
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití čs. elektronového mikroskopu a rtg spektrometru při studiu rudních minerálů / Gabašová, Ananda, Táborský, Zdeněk -- In: Stříbrné minerální asociace v Československu -- s. 24-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití dálkového průzkumu na příkladu z koněpruské oblasti / Lysenko, Vladimír, 1940- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Č. 13 (1987), s. 29-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití dálkového průzkumu Země a GIS v geologických vědách (Mongolsko, Kostarika) / Metelka, Václav -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007: sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití dálkového průzkumu Země v oblasti povrchové těžby a role těchto metod při implementaci českých a EU norem - Sokolovská pánev
Využití dat DPZ při detekci a sledování sesuvů v Moravskoslezských Beskydech : 25-24 Turzovka / Koželuh, Miroslav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 76-79
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití dat LANDSAT TM pro mapování kvartérních sedimentů ve středním Švédsku
Využití databankové technologie při zpracování geofyzikálních dat / Madejewski, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 7 (1987), s. 205-207
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití databanky paleontologického materiálu pro výpočty indexů druhové skladby společenstev pomocí počítače / Grmela, Arnošt, Řehoř, František, 1933-2001, Šmajstrla, Vladislav, 1936- -- In: Paleoekologie : sborník z konference Organismy a prostředí v geologické minulosti z hlediska paleoekologie, sedimentologie a geochemie (1982 : Brno, Česko) -- s. 147-149, 150-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití diagramu hmotnostního zastoupení vrstev k prognóze množství a kvality těžby při současném dobývání bloků s různým stupněm hlubinného vydobytí / Nováček, Jiří, Rucký, Pavel -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2004), s. 68-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití digestátu z ČOV po bioplynové stanici (II. Stupeň energetického zhodnocení biomasy) / Bičáková, Olga, Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana -- In: Technika ochrany prostredia TOP 2014 -- 147-152
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Využití digitálního modelu terénu ATLAS v podmínkách ložiska Krásno / Macháček, Jaroslav, Mikoláš, Milan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 5 (2007), s. 12-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití disperze optických parametrů pro identifikaci organických součástek sedimentárních hornin / Müller, Pavel -- In: Moderní identifikační metody v mineralogii -- s. 1-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití dlouhodobých nivelačních měření na povrchu dobývaného uranového ložiska Rožná k matematickému modelování poklesů povrchu / Hortvík, Karel -- In: Správa dat a výsledků v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí, Ostrava, 11.-12. dubna 2000. Sborník referátů -- s. 228-246
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využití dolomitických mramorů z ložiska Konstantin - závod Staré Město pod Sněžníkem, s.p. Jeseník / Dvořák, Milan, Knob, Jaroslav, Podhajský, Miroslav F. -- In: Rudy -- Roč. 38, č. 2 (1990), s. 33-38
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití doprovodných surovin Sokolovské uhelné, a.s. / Rojík, Petr -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (1996), s. 9-18, 2 l. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití druhotných surovin ve sklářství / Černá, Zdena -- In: Sklář a Keramik -- ISSN 0037-637X -- Roč. 33, č. 6 (1983), s. 168-170
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití důlně měřických metod při stanovení prostorového a časového průběhu vlivu dobývání v oblasti ohrožené otřesovými jevy / Borovec, Alois, Schenk, Jan, Ženč, Miloš -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 3 (1993), s. 79-84
Zdroj: ČGS (UNM)