Listování
od 

Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí / Duras, Roman, Dušek, Radek, 1962-, Hradecký, Jan, 1974-, Pánek, Tomáš, 1977- -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 57, č. 3 (2005), s. 267-284
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití geofyzikálních odstřelů při seismických refrakčních profilech na stratovulkánu Doupov / Brož, Milan, Těšitel, M. -- In: Zpravodaj společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku -- -, č. 2 (2009), s. 18-23
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Využití Geografického informačního systému při ochraně podzemních vod / Hrkal, Zbyněk -- In: Sborník geologických věd. Hydrogeologie-inženýrská geologie -- ISSN 0036-5289 -- Roč. 21 (2001), s. 37-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití geografie ve výzkumu životního prostředí
Využití geoinformačních technologií pro hodnocení vývoje stokových poměrů v poddolovaném území / Rapant, Petr, 1960- -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 707-714
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití geomagnetických a seizmických dat pro zjišťování hloubky krystalinika v oblasti jihovýchodní Moravy / Bucha, Václav, 1928- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 149-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí / Andrejkovič, T., Hofírková, Sylvie, Ivan, Antonín, Kirchner, Karel, Petrová, A. -- In: Geografie. Sborník české geografické společnosti -- ISSN 1212-0014 -- Roč. 106, č. 2 (2001), s. 122-125
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí / Andrejkovič, Tibor, Hofírková, Sylvie, Ivan, Antonín, Kirchner, Karel, 1951-, Petrová, Andrea -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 106, č. 2 (2001), s. 122-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití geomorfologických poznatků v seismologii / Hrádek, Mojmír -- In: Sborník referátů z celostátní konference seismologů "Seismologie a životní prostředí" -- s. 56-60
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využití georadaru při vyhledávání starých podzemních staveb a pozůstatků budov / Stoniš, Milan -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 225-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití GIS a distribuovaných srážko-odtokových modelů v odhadu hydrologických parametrů malých povodí. Případová studie z NP České Švýcarsko a Jetřichovického potoka / Fárek, Vladimír, Pallós, Radek, Říhová, Veronika, Unucka, Jan -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 64, č. 1 (2014), s. 1-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití GIS a hydrologických modelů v managementu povodí / Unucka, Jan -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 58, č. 3 (2008), s. 91-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití GIS ARC/INFO při geomorfologickém výzkumu se zaměřením na morfostrukturní analýzu zvolené oblasti / Dvořák, Lubomír -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 100, č. 1 (1995), s. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití GIS metod pro ocenění a ochranu termálních a minerálních vod
Využití GIS při detekci neotektoniky na příkladu Vsetínských vrchů a okolí / Bíl, Michal -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 108, č. 2 (2003), s. 101-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití grafů pro studium topologie reliéfu / Rapant, Petr, 1960- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 48, č. 1 (2002), s. 121-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem v geochemii / Mihaljevič, Martin, Strnad, Ladislav, Šebek, Ondřej -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 98, č. 3 (2004), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Využití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem v geochemii / Mihaljevič, Martin, Strnad, Ladislav, Šebek, Ondřej -- In: Keramický zpravodaj -- ISSN 1210-2520 -- Roč. 24, č. 1 (2008), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Využití hornin pro výrobu minerálních vláken / Gregar, Antonín, Krutský, Norbert, Polášková, Iva -- In: IV. konference o tavených horninách -- s. 43-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití infračervené spektroskopie k hodnocení přirozeného organického znečištění povrchových vod / Sobota, Josef, Šorm, Jan, Žáček, Ladislav -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 36, č. 6 (1986), s. 162-168
Zdroj: ČGS (UNM)