Listování
od 

Využití hornin pro výrobu minerálních vláken / Gregar, Antonín, Krutský, Norbert, Polášková, Iva -- In: IV. konference o tavených horninách -- s. 43-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití infračervené spektroskopie k hodnocení přirozeného organického znečištění povrchových vod / Sobota, Josef, Šorm, Jan, Žáček, Ladislav -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 36, č. 6 (1986), s. 162-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití infračervené spektroskopie při studiu půdní vody / Ivanek, Ondřej -- In: Vědecké práce 4 -- s. 78-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití injektáže při stabilizaci patní části výsypkových těles / Šípek, Martin -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 3 (1995), s. 59-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití integrálních charakteristik k odhadům hloubky těžiště a celkové hmotnosti anomálního tělesa z hodnot vertikálního gradientu gravitačního potenciálu známých na konečné množině / Burda, Miloslav -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 169-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití internetových informací při výzkumu / Škrabalová, Jitka -- In: Povodně, krajina a lidé v povodí Moravy I. díl -- s. 33-37
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využití izotopových analýz pro ověření zdrojů kontaminace dusíkatými látkami v modelovém území severní části třeboňské pánve (22-42 Bechyně, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-31 Soběslav, 23-33 Veselí nad Lužnicí) / Bůzek, František, Čurda, Stanislav, Kadlecová, Renáta, Šanda, Martin -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 166-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití jemných flotačních odpadů úpravny Březové Hory pro výrobu vápennopískových cihel / Prudil, Jaroslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Odkaliště -- s. 110-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin / Jech, Jan, Smetana, Josef -- In: Vodní hospodářství a ochrana ovzduší -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 44, č. 7 (1994), s. 16-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití kapilární plynové chromatografie k analýze normálních a izoprenoidních alkanů v ropách a bitumenech / Čáslavský, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 18-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití karotážních křivek při ložiskovém průzkumu hnědého uhlí v Severočeské pánvi / Dáňa, Jan -- In: Výběr prací 15 -- s. 87-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití karotážních měření v ložiskovém průzkumu hnědého uhlí na lokalitě Libouš v SHR / Zíma, Jaroslav -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 4 (1987), s. 10-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití karotážních metod v geologickém vrtném průzkumu na lokalitách Mostecké uhelné a.s. / Kurka, Miroslav, Řehoř, Michal, Sovíček, Slavomír, Šulcek, Petr -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2006), s. 17-23
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití katodoluminiscence při studiu mineralogických vzorků / Gabašová, Ananda, Táborský, Zdeněk -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 144-145
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití kaustobiolitů pro přípravu uhlíkových materiálů a zpracování odpadů
Využití kombinovaného profilování při detekci zlomových linií na Šumavě / Hartvich, Filip, Valenta, Jan -- In: Sborník abstraktů z konference ČAG "Stav geomorfologických výzkumů v roce 2008" -- S. 14-15
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Využití kuželové tenzometrické sondy pro dlouhodobá měření změn napětí / Knejzlík, Jaromír, Palla, L., Souček, Kamil, Staš, Lubomír -- In: Documenta geonica 2007/2. Geonics 2007. 2 -- S. 151-159
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využití kvantitativních mineralogických analýz zlata při prospekci zlata v Burkině Faso (Afrika) / Štícha, Robert -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 5 (2002), s. 26-35
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití LabVIEW pro sběr a zpracování dat při rozpojování hornin v laboratorních podmínkách / Foldyna, Josef, Sitek, Libor -- In: Sborník přednášek 37. mezinárodní konference Experimentální analýza napětí EAN '99 -- s. 21-24
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využití laserového skenování v geotechnice / Kohoušek, Ivo -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 7, č. 4 (2004), s. 21-23
Zdroj: ČGS (UNM)