Listování
od 

Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP / Fialová, Hana, Kapička, Aleš, Petrovský, Eduard, Podrázský, V. -- In: Geoekologické problémy Krkonoš. Sborník příspěvků z mezinárodní konference -- ISBN 80-86418-11-1 -- s. 55-59
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Využití magnetické susceptibility lesních půd pro mapování imisní zátěže v regionu KRNAP / Fialová, Hana, Kapička, Aleš, Petrovský, Eduard, Podrázský, Vilém, 1961- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 41/1 (2004), s. 55-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití map kvartérních pokryvů při řízení radiometrického průzkumu / Duda, Vladimír, Šuráň, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 2 (1982), s. 53-55
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití map sesuvného hazardu k plánování trasy liniových staveb v prostředí náchylném ke vzniku svahových deformací / Bednarik, Martin, Havlín, Aleš, Magulová, Barbora -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2012 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2013), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití matematického modelu pro posouzení navržených protipovodňových opatření v lukách u Příchovic / Lávičková, Marie, Roub, Radek, 1972- -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 52, č. mimoř. 1 (2010), s. 26-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití matematického prostorového modelování geologických poměrů pro uhelný velkolom / Bůžková, Helena -- In: Sborník geologických věd. Hydrogeologie-inženýrská geologie -- ISSN 0036-5289 -- Roč. 20 (1994), s. 9-22
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití měření obsahu tritia a uhlíku 14 při sledování režimu podzemních vod v krystaliniku v předpolí VČSA / Haas, Karel, Trýzna, Pavel -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 1-2 (1984), s. 3-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití měřických metod při kontrolním sledování přetvárných projevů výsypek v severních Čechách / Štěpánková, Hana, Větrovský, Milan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 4 (2007), s. 1, 7-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití metod dálkového průzkumum Země při detekci znečištění horninového prostředí / Pyšek, Antonín, Švoma, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 7 (1986), s. 203-205, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití metod geochemické prospekce k oceňování devastace lesního porostu / Eichler, František -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 132-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití metod GIS a fytocenologického snímkování pro posouzení následků likvidace invazních neofytů v povodí Morávky / Lacina, Jan -- In: Říční krajina 5 -- S. 296-306
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využití metody IFIM pro bentické společenstvo / Caletková, Jana -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 54, č. 7 (2004), s. 199-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití metody pronikání při zpracování mělké refrakční seizmiky pro účely inženýrské geologie / Bláha, Pavel, Vlastník, Martin -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 34, č. 6 (1992), s. 169-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití metody šlichové prospekce v ekologii / Duda, Jan -- In: Zborník prednášok : geológia a životné prostredie : Donovaly 1.-3.10.1991 -- s. 128-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově / Blecha, Vratislav, Skácelová, Zuzana, Večeřa, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití mikrogravimetrie pro lokalizaci starých důlních děl v Horním Městě a Horním Benešově / Blecha, Vratislav, Skácelová, Zuzana, Večeřa, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce .... (Geoscience Research Reports for....) -- ISSN 0514-8057 -- Č. 2010 (2010), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Využití mikroorganismů při těžbě a úpravě zlatonosných rud / Kratochvíl, Petr -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 11 (1989), s. 332-334
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití mikropočítačové techniky na K. P. doly Ležáky Most / Broďák, Bohumír, Klíma, Petr -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 3 (1988), s. 30-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití modelování rtg. mikroanalýzy metodou Monte Carlo pro submikronové vrstvy granátů / Jurek, Karel, Šimšová, Jarmila -- In: Československý časopis pro fyziku. sekce A -- Roč. 37, č. 2 (1987), s. 146-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití modelu GIS pro tvorbu komplexních podkladů pro posuzování vlivů geologických a geodynamických jevů a objektů na životní prostředí / Čápová, Dana -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1998 -- ISBN 80-7212-117-0 -- s. 18-23
Zdroj: ČGS (UNM)