Listování
od 

Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech (26-41 Jablunkov) / Břízová, Eva, Hradecký, Jan, Pánek, Tomáš, 1977- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 65-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech / Břízová, Eva, Hradecký, Jan, Pánek, T. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2003), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití radarové interferometrie v poddolovaném území na příkladu Ostravska / Kadlečík, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka, Seidlová, Zuzana, Wegmüler, U. -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 9, č. 2 (2009), s. 69-74
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Využití radarových dat v geologickém průzkumu / Dornič, Ján -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 6 (1987), s. 171-173, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití radionuklidů při řešení vybraných hydrogeologických problémů v severočeském hnědouhelném revíru / Dyk, Vladimír, Trachtulec, Jan, Trýzna, Pavel -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 11 (1988), s. 519-525
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití rastrovací elektronové mikroskopie a mikroanalýzy pro výzkum nerostných surovin / Civiš, Svatopluk, Kropáček, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 11 (1986), s. 311-312, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití rentgenové práškové difrakční analýzy pro optimalizaci sanačních prací při havárii technologických nádrží / Eichler, František -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 75-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití rentgenového mikroanalyzátoru Link k ověření čistoty separace / Šanc, Ivo -- In: Separační metody používané v mineralogii -- ISBN 80-02-99145-1 -- s. 71-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití rezistivitní metody k vymezování zón v horninovém masivu ovlivněných starými důlními díly / Hofrichterová, Libuše -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 2 (2002), s. 3-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití rtg-mikroanalýzy při ochraně památek / Cílek, Václav, jr., Langrová, Anna -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 155-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití RTG práškové difrakce pro stanovení chemického složení minerálů řady zirkonu / Vávra, Václav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 164-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití sdruženého modelování při studiu stability svahů / Procházka, P., Trčková, Jiřina -- In: Experimentální analýza napětí 2004. 42nd International Conference -- s. 269-272
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Využití seizmického zdroje vibroseis při seizmických pracích v Československu
Využití selektivního shlukování sulfidů při jejich separaci / Jansa, Jiří -- In: Separační metody používané v mineralogii -- ISBN 80-02-99145-1 -- s. 55-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití "semifosilních" zdrojů energie - úspěšná strategie při krizích bioty? / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 8 (1994), s. 447-448
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Využití "semifosilních" zdrojů energie - úspěšná strategie při krizích bioty? / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 8 (1994), s. 447-448
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití sklářských odpadů v papírenství / Jiránek, Jiří, Loffajová, Berta -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 215-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí v ČR jako vstupních údajů pro výpočet kritických zátěží / Fottová, Daniela, 1951- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 51-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Využítí sněhu jako sorbentu v atmogeochemii a uplatnění tohoto jevu v geochemické prospekci / Gruntorád, Jan, 1928- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 3 (1988), s. 294
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití sorpčně-desorpčních isoterm k posouzení mobility půdních fosforečnanů během srážkového odtoku / Sova, Vít -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 47, č. 10 (1997), s. 322-326
Zdroj: ČGS (UNM)