Listování
od 

Využití rtg-mikroanalýzy při ochraně památek / Cílek, Václav, jr., Langrová, Anna -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 155-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití RTG práškové difrakce pro stanovení chemického složení minerálů řady zirkonu / Vávra, Václav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 164-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití sdruženého modelování při studiu stability svahů / Procházka, P., Trčková, Jiřina -- In: Experimentální analýza napětí 2004. 42nd International Conference -- s. 269-272
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Využití seizmického zdroje vibroseis při seizmických pracích v Československu
Využití selektivního shlukování sulfidů při jejich separaci / Jansa, Jiří -- In: Separační metody používané v mineralogii -- ISBN 80-02-99145-1 -- s. 55-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití "semifosilních" zdrojů energie - úspěšná strategie při krizích bioty? / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 8 (1994), s. 447-448
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Využití "semifosilních" zdrojů energie - úspěšná strategie při krizích bioty? / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 8 (1994), s. 447-448
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití sklářských odpadů v papírenství / Jiránek, Jiří, Loffajová, Berta -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 215-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí v ČR jako vstupních údajů pro výpočet kritických zátěží / Fottová, Daniela, 1951- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 51-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Využítí sněhu jako sorbentu v atmogeochemii a uplatnění tohoto jevu v geochemické prospekci / Gruntorád, Jan, 1928- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 3 (1988), s. 294
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití sorpčně-desorpčních isoterm k posouzení mobility půdních fosforečnanů během srážkového odtoku / Sova, Vít -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 47, č. 10 (1997), s. 322-326
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech / Bíl, Michal -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6, č. jaro (1999), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech / Bíl, M., Máčka, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6, - (1999), s. 2-5
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech / Bíl, Michal, Máčka, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 2-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití spektroradiometrických měření pro detekci nebezpečného materiálu - produktu povrchové těžby lignitu
Využití spektroradiometrických měření pro identifikaci kyselých zvětralinových substrátů - studie ze Sokolovské pánve / Bourguignon, Anne, Chevrel, Stephane, Kopačková, Veronika, Rojík, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití stabilních izotopů ve speleologii / Šmejkal, Václav -- In: Československý kras -- Roč. 37 (1986), s. 27-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití standardizace neutronových metod karotáže k technické profylaxi měřicího systému / Ryšavý, František -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 7-8 (1993), s. 226-228
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití starých důlních děl pro speleoterapii ve Zlatých Horách / Konupčík, Miroslav -- In: Terra : Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu -- ISSN 1212-9747 -- Roč. 6 (2000), s. 27-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití statistiky nordických souvků pro stratigrafii ledovcových sedimentů severních Čech / Nývlt, Daniel, 1976- -- In: Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů -- s. [9-10]
Zdroj: ČGS (UNM)