Listování
od 

Využití selektivního shlukování sulfidů při jejich separaci / Jansa, Jiří -- In: Separační metody používané v mineralogii -- ISBN 80-02-99145-1 -- s. 55-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití "semifosilních" zdrojů energie - úspěšná strategie při krizích bioty? / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 8 (1994), s. 447-448
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Využití "semifosilních" zdrojů energie - úspěšná strategie při krizích bioty? / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 8 (1994), s. 447-448
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití sklářských odpadů v papírenství / Jiránek, Jiří, Loffajová, Berta -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Surovinová základna v současných podmínkách -- s. 215-220
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití sledování látkových toků v síti vybraných malých povodí v ČR jako vstupních údajů pro výpočet kritických zátěží / Fottová, Daniela, 1951- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 51-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Využítí sněhu jako sorbentu v atmogeochemii a uplatnění tohoto jevu v geochemické prospekci / Gruntorád, Jan, 1928- -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 3 (1988), s. 294
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití sorpčně-desorpčních isoterm k posouzení mobility půdních fosforečnanů během srážkového odtoku / Sova, Vít -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 47, č. 10 (1997), s. 322-326
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech / Bíl, Michal -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 1998 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6, č. jaro (1999), 1
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech / Bíl, M., Máčka, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku. -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6, - (1999), s. 2-5
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využití spádových indexů řek jako indikátorů tektonických pohybů na zlomech / Bíl, Michal, Máčka, Zdeněk -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 6 (1999), s. 2-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití spektroradiometrických měření pro detekci nebezpečného materiálu - produktu povrchové těžby lignitu
Využití spektroradiometrických měření pro identifikaci kyselých zvětralinových substrátů - studie ze Sokolovské pánve / Bourguignon, Anne, Chevrel, Stephane, Kopačková, Veronika, Rojík, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití stabilních izotopů ve speleologii / Šmejkal, Václav -- In: Československý kras -- Roč. 37 (1986), s. 27-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití standardizace neutronových metod karotáže k technické profylaxi měřicího systému / Ryšavý, František -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 7-8 (1993), s. 226-228
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití starých důlních děl pro speleoterapii ve Zlatých Horách / Konupčík, Miroslav -- In: Terra : Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu -- ISSN 1212-9747 -- Roč. 6 (2000), s. 27-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití statistiky nordických souvků pro stratigrafii ledovcových sedimentů severních Čech / Nývlt, Daniel, 1976- -- In: Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů -- s. [9-10]
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití stereoelektrogramů pro inženýskogeologickou charakteristiku horninového prostředí / Šamalíková, Milena -- In: Sborník geologických věd. Hydrogeologie - inženýrská geologie -- Č. 18 (1986), s. 9-50, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití stopovačů pro studium proudění, původu a vývoje chemického složení vody preamene (Sv. Vojtěch, česká křídová pánev) / Bruthans, Jiří, Churáčková, Zdenka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 44, č. podzim (2011), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití světové a čs. surovinové základny barytu / Trebichavský, Jan -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 15, č. 3 (1983), s. 51-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití šlichové prospekce v geologicko-ložiskovém výzkumu v okolí Skutče (13-44 Hlinsko, 13-33 Polička) / Novotná, Marcela, Pošmourný, Karel, 1938-, Rambousek, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 58-60
Zdroj: ČGS (UNM)