Listování
od 

Využití spektroradiometrických měření pro identifikaci kyselých zvětralinových substrátů - studie ze Sokolovské pánve / Bourguignon, Anne, Chevrel, Stephane, Kopačková, Veronika, Rojík, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití stabilních izotopů ve speleologii / Šmejkal, Václav -- In: Československý kras -- Roč. 37 (1986), s. 27-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití standardizace neutronových metod karotáže k technické profylaxi měřicího systému / Ryšavý, František -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 7-8 (1993), s. 226-228
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití starých důlních děl pro speleoterapii ve Zlatých Horách / Konupčík, Miroslav -- In: Terra : Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu -- ISSN 1212-9747 -- Roč. 6 (2000), s. 27-32
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití statistiky nordických souvků pro stratigrafii ledovcových sedimentů severních Čech / Nývlt, Daniel, 1976- -- In: Kvartér 2001, 7. pracovní seminář: sborník abstraktů -- s. [9-10]
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití stereoelektrogramů pro inženýskogeologickou charakteristiku horninového prostředí / Šamalíková, Milena -- In: Sborník geologických věd. Hydrogeologie - inženýrská geologie -- Č. 18 (1986), s. 9-50, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití stopovačů pro studium proudění, původu a vývoje chemického složení vody preamene (Sv. Vojtěch, česká křídová pánev) / Bruthans, Jiří, Churáčková, Zdenka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 44, č. podzim (2011), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití světové a čs. surovinové základny barytu / Trebichavský, Jan -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 15, č. 3 (1983), s. 51-117
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití šlichové prospekce v geologicko-ložiskovém výzkumu v okolí Skutče (13-44 Hlinsko, 13-33 Polička) / Novotná, Marcela, Pošmourný, Karel, 1938-, Rambousek, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 58-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití technologie GIS ke zpracování map potenciálních střetů zájmů mezi těžbou a ochranou přírody / Čápová, Dana -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 16-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití technologie GIS pro stanovení seizmického zatížení stavebních objektů / Javůrková, M., Lednická, Markéta -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 6, č. 2 (2006), s. 205-212
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využití teorie sítí k vytvoření modelu výstupu plynu z utlumovaných dolů na povrch / Truneček, Tomáš -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 46, č. 2 (2000), s. 115-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití tepelné energie důlních vod / Brandt, Vladimír -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Racionalizace spotřeby a úspory energie v hornictví -- s. 91-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití těžkých minerálů při litostratigrafickém členění severní Moravy / Otava, Jiří, 1950- -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních jeskynních sedimentů Českého krasu / Lachmanová, M., Pudilová, Marta, Táborský, Zdeněk, Žák, Karel -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 27, č. 1 (2001), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu / Lachmanová, Marie, Pudilová, Marta, Táborský, Zdeněk, Žák, Karel, 1957- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 27 (2001), s. 5-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu. / Lachmanová, Marie, Pudilová, Marta, Táborský, Zdeněk, Žák, Karel -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 2001, č. XXVII (2001), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Využití tvrdoměrných měření a analýz jílových minerálů pro určení trimline v severním svahu Jizerských hor / Janásková, Barbora, Koubová, Magdaléna -- In: Geomorfologický sborník 6: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-7368-296-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití údajů o podzemním odtoku pro bilancování využitelnosti zdrojů podzemní vody / Kněžek, Miroslav, Olmer, Miroslav -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 39, č. 3-4 (1991), s. 241-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití ultrazvukového měření pro hodnocení degradace horninového materiálu / Lednická, Markéta -- In: Vědecké publikace fakulty stavební VŠB-TU Ostrava -- -, - (2009), s. 1-32
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG