Listování
od 

Využití technologie GIS ke zpracování map potenciálních střetů zájmů mezi těžbou a ochranou přírody / Čápová, Dana -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1996 -- ISBN 80-7212-008-5 -- s. 16-17
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití technologie GIS pro stanovení seizmického zatížení stavebních objektů / Javůrková, M., Lednická, Markéta -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 6, č. 2 (2006), s. 205-212
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využití teorie sítí k vytvoření modelu výstupu plynu z utlumovaných dolů na povrch / Truneček, Tomáš -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 46, č. 2 (2000), s. 115-126
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití tepelné energie důlních vod / Brandt, Vladimír -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Racionalizace spotřeby a úspory energie v hornictví -- s. 91-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití těžkých minerálů při litostratigrafickém členění severní Moravy / Otava, Jiří, 1950- -- In: Příspěvek ke geologii Jeseníků. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 33 -- s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních jeskynních sedimentů Českého krasu / Lachmanová, M., Pudilová, Marta, Táborský, Zdeněk, Žák, Karel -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 27, č. 1 (2001), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu / Lachmanová, Marie, Pudilová, Marta, Táborský, Zdeněk, Žák, Karel, 1957- -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 27 (2001), s. 5-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití těžkých minerálů při studiu alochtonních klastických jeskynních sedimentů Českého krasu. / Lachmanová, Marie, Pudilová, Marta, Táborský, Zdeněk, Žák, Karel -- In: Český kras -- ISSN 1211-1643 -- Roč. 2001, č. XXVII (2001), 10
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Využití tvrdoměrných měření a analýz jílových minerálů pro určení trimline v severním svahu Jizerských hor / Janásková, Barbora, Koubová, Magdaléna -- In: Geomorfologický sborník 6: Sborník abstraktů a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-7368-296-5 -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití údajů o podzemním odtoku pro bilancování využitelnosti zdrojů podzemní vody / Kněžek, Miroslav, Olmer, Miroslav -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 39, č. 3-4 (1991), s. 241-249
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití ultrazvukového měření pro hodnocení degradace horninového materiálu / Lednická, Markéta -- In: Vědecké publikace fakulty stavební VŠB-TU Ostrava -- -, - (2009), s. 1-32
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využití UV absorpce Fe(III) v biohydrometalurgii / Dočekalová, H., Mandl, Martin -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part II, Mineral Processing -- s. 77-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití vedlejších produktů a skrývky z těžby uhlí a jeho potenciální příspěvek k ochraně rašelinišť / Hykyšová, Soňa -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2009), s. 32-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití vltavínů v prehistorii až rané době dějinné ve střední Evropě / Vokáč, Milan -- In: Přírodovědný sborník Západomoravského muzea v Třebíči -- ISSN 0231-603X -- Roč. 41 (2003), s. 101-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití vybraných průmyslových odpadů jako druhotné suroviny pro přípravu a využití důlně-stavebních hmot pro sanaci po báňské činnosti
Využití vybraných základkových směsí k likvidaci hlavních důlních děl na hlubinných dolech mostecké uhelné pánve / Hudeček, Vlastimil, 1953-, Špinka, Ota -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 157-160
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití výplně krušnohorských hydrotermálních žil jako drahých kamenů ve středověku / Skřivánek, František -- In: Časopis pro mineralogii a geologii -- ISSN 0008-7378 -- Roč. 31, č. 2 (1986), s. 125-130, obr. příl
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití výpočetní techniky v geologii / Reichmann, František, 1935-1999 -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 38, č. 4 (1986), s. 134-137
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití výpočetní techniky v hydrogeologické praxi v SHR / Dyk, Vladimír -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Č. 3 (1989), s. 5-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití výpočetních metod k řešení problematiky plynodynamických jevů v hlubinných dolech / Lát, Jindřich, Míček, Dalibor -- In: Uhlí -- Roč. 39, č. 3 (1991), s. 62-68
Zdroj: ČGS (UNM)