Listování
od 

Vztah mezi Solar Proton Events a poklesy troposférického tlaku na severní hemisféře v měsících říjen - březen / Bochníček, Josef, Davídkovová, Hana, Hejda, Pavel, Huth, Radan -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 94-96
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vztah mezi uhlonosností a vulkanismem v černouhelných pánvích středočeské svrchnopaleozoické oblasti / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 235-242
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzťah mineralogickej a geochemickej zonálnosti na ložisku Zlatá Baňa (Slanské vrchy) / Divinec, Ľubomír, Ďuda, Rudolf -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce světová naleziště drahých kamenů -- s. 264-272
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah miocenních sedimentů ke kerné tektonice okraje Českého masívu / Hrádek, Mojmír, 1938- -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 3 (1987), s. 379-382
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika v rámci geologie východního okraje Českého masívu (24-11, Nové Město na Moravě, 14-33, Polička) / Melichar, Rostislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 96-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah muskovitických pegmatitů ke geofyzikálním polím v oblasti Hrubého Jeseníku / Novák, Milan, 1952-, Rejl, Luboš, 1940- -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 77, č. 1-2 (1992), s. 49-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah orientace říční sítě a strukturních prvků / Bíl, Michal -- In: Současný stav geomorfologických výzkumů -- ISBN 80-7042-790-6
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Vztah orientace říční sítě a strukturních prvků (na příkladu povodí Vsetínské Bečvy) / Bíl, Michal -- In: Současný stav geomorfologických výzkumů -- ISBN 80-7042-790-6 -- s. 3-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah palynofacií a izotopu 13C v sedimentech křídy slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek / Skupien, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 42-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzťah prirodzenej rádioaktivity a mineralogicko-petrografickej povahy hornín z vrtu Dolné Dunajovice-23 / Kátlovský, Vlastimil, Varčeková, Anna -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 2 (1983), s. 141-150
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah radioaktivity a minerálního složení horniny na příkladu alkalicko-živcového syenitu od Naloučan z gföhlské jednotky moldanubika
Vztah radonového indexu v kvartérních sedimentech k radonu v objektech a k hlubšímu geologickému podloží / Barnet, Ivan, Pacherová, Petra, Procházka, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2010 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 44, č. podzim (2011), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie / Barnet, Ivan, Fojtíková, Ivana, Zítová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2003), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vztah radonu v objektech a radonu v podloží na území středočeského plutonu - úvodní studie / Barnet, Ivan, 1955-, Fojtíková, Ivana, Zítová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 187-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah radonu v podloží a vzdálenosti od zlomivých struktur v České republice / Barnet, Ivan -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2005), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vztah radonu v podloží a vzdálenosti od zlomových struktur v České republice / Barnet, Ivan, 1955- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2004 -- ISSN 0514-8057 (2005), s. 116-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah rozsypového zlata k jeho zdrojům / Malec, Jan -- In: Komplexní výzkum a využití Ag-Au surovin -- s. 7-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzťah rudných indícií ku geofyzikálnym štruktúram Slovenského rudohoria / Filo, Miroslav -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 42
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah Sb a Au mineralizací v Krásnohorsko-milešovském rudním revíru / Turnovec, Ivan, 1943- -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Geologie, mineralogie a geochemie ložisek drahých kovů Au a Ag -- s. 279-291
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzťah Sb zrudnenia k tektogenéze v oblasti Betliar-Čučma / Slavkovský, Jozef -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 211
Zdroj: ČGS (UNM)