Listování
od 

Základní chemická charakterizace erlanů a mramorů sušicko-votické a českokrumlovské pestré jednotky moldanubika / Petáková, Zdeňka, Procházka, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 51, č. podzim (2011), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní dynamické charakteristiky budovy na Karvinsku získané seismickým monitorováním / Dombková, Anna, Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Laboratorní a terénní bádání v seismologii a inženýrské geofyzice. Regionální konference s mezinárodní účastí. Sborník referátů -- s. 52-56
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Základní faktory otvírky černouhelného ložiska Slaný : hydrogeologické a plynové poměry / Cuřín, Milan, Kautský, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30, č. 9 (1988), s. 260-262
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní geologické a geomorfologické rysy NPR Kněhyně - Čertův mlýn / Kirchner, Karel, Krejčí, O. -- In: Zpravodaj Beskydy"Vliv imisí na lesy a lení hospodářství Beskyd" -- ISBN 80-7157-374-4 -- s. 15-21
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Základní geologické a geomorfologické rysy NPR Kněhyně-Čertův mlýn / Kirchner, K., Krejčí, Oldřich -- In: Zpravodaj Beskydy. Vliv imisí na lesy a lesní hospodářství Beskyd -- ISBN 80-7157-374-4
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Základní geologické mapování 1:25 000 na listu 24-111 Křižánky / Melichar, Rostislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 138-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní geotechnický popis horninových masívů / Drozd, Karel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 12 (1982), s. 355-357
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní informace o Dole Frenštát : budoucnost těžby v ostravsko-karvinském revíru / Makarius, Roman, 1938- -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 16, č. 7-8 (2009), s. 5-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní inventarizace emisí metanu v ČR / Pretel, Jan, 1943- -- In: Vodní hospodářství a ochrana ovzduší -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 44, č. 5-6 (1994), s. 50-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní klasifikace svahových sedimentů / Růžička, M., Růžičková, Eliška -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1998), s. 158-161
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Základní klasifikace svahových sedimentů / Růžička, Miloš, 1938-, Růžičková, Eliška -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 158-161
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní mechanismy transportu As mezi jednotlivými složka mi jeho biochemického cyklu / Doušová, Barbora -- In: Bulletin České geologické společnosti -- č. 1 (1993), s. 48-53
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Základní mechanismy transportu As mezi jednotlivýni složkami jeho biogeochemického cyklu / Doušová, Barbora -- In: Bulletin České geologické společnosti -- Roč. 1, č. 1-2 (1993), s. 48-53
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní modely situací uvolňování metanu v podzemí / Gottfried, Jan -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 46, č. 2 (2000), s. 17-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní možnosti využívání informačních systému na poersonálních počítačích v geologických vědách / Grym, Vincenc -- In: Použití exaktních metod v ložiskové (zvl. nerudní) geologii -- s. 82-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní pedologická charakteristika a rekultivační využitelnost skrývkových a výsypkových hornin oblasti dolů Nástup Tušimice / Ondráček, Vratislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 12, č. 6 (2005), s. 6-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní podklady pro vyhodnocení ekonomické dobyvatelnosti ložiska nerostných surovin / Bradáč, František, Kaňovský, Vladimír, Podskalský, Zbyněk, Pohanka, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 2 (1990), s. 46-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní podmínky stavby vysokých výsypek v neogenních sedimentech a důsledky jejich nedodržování / Pichler, Evžen -- In: Uhlí -- Roč. 32, č. 7-8 (1984), s. 253-257
Zdroj: ČGS (UNM)
Základní pohybové trendy severní části moravsko-slezské zóny Českého masívu - komplexní geodynamická analýza
Základní právní předpisy v ochraně životního prostředí / Cicha, Ivan, 1932-, Poloučková, Markéta -- In: Informační systémy o geofaktorech životního prostředí -- s. 106-109
Zdroj: ČGS (UNM)