Listování
od 

Závěrečné zasedání IGCP projektu č.291 v Praze / Ďurišová, Jana, 1936- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 7-8 (1993), s. 252-253
Zdroj: ČGS (UNM)
Závěrečné zasedání projektu "Kvartérní zalednění severní hemisféry" v Paříži / Šibrava, Vladimír, 1930- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 58, č. 4 (1983), s. 252-254
Zdroj: ČGS (UNM)
Závěrečný praktický souhrn současného komplexně geologického studia autochtonního paleogénu nesvačilské oblasti / Brzobohatý, Jiří, Jiříček, Rudolf, Řehánek, Jan -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 38, č. 3 (1993), s. 247-248
Zdroj: ČGS (UNM)
Závěry konference "Životní prostředí pro Evropu" zámek Dobříš, Česká a Slovenská Federativní republika 21.-23.6.1991 -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 16, č. 5 (1991), s. 300-306
Zdroj: ČGS (UNM)
Závěry pracovního setkání "Zeolity - ekologická surovina" / Jiránek, Jiří -- In: Zeolity - ekologická surovina: sborník přednášek -- s. 44
Zdroj: ČGS (UNM)
Závěry z pracovní porady amerických odborníků věnované požadavkům na přesnost měření globálního tíhového pole do roku 2000 / Burda, Miloslav -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 96-98
Zdroj: ČGS (UNM)
Zavisimosť meždu glubinoj zaleganija, stepenju diagenezisa, petrologičeskimi i fiziko-mechaničeskimi svojstvami otloženij Ostravsko-karvinskogo kamenougoľnogo bassejna
Závislost chemismu jehličí na obsahu C a N v hrabance porostu Picea abies (L.) v severních Čechách.
Závislost chemismu podzemních a povrchových vod na poruchách zemské kůry (s příklady z Československa) / Květ, Radan -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 25, č. 2 (1988)
Zdroj: ČGS (UNM)
Závislost ekonomické dobyvatelnosti ložisek rudných surovin na individuálním použití platné ceny užitkové složky / Bradáč, František, Podskalský, Zbyněk -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 12 (1989), s. 353-354
Zdroj: ČGS (UNM)
Závislosť elektrických vlastností pyritu z ložiska Rudňany od chemického zloženia / Ďurža, Ondrej -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 5 (1983), s. 449-453
Zdroj: ČGS (UNM)
Závislost hydraulické vodivosti granitů na míře jejich porušení / Rukavičková, Lenka -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Závislost koncentrace prvku v uhlí a v popelu na obsahu popela v uhlí / Klika, Zdeněk, 1943- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 35, č. 1 (1989), s. 171-194
Zdroj: ČGS (UNM)
Závislost mechanického chování rekonstituované jemnozrnné zeminy na stupni překonsolidace / Boháč, Jan, Hájek, Václav, Mašín, David (2006) -- In: 34. konference Zakládání staveb -- ISBN 80-7204-478-8
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: UK, PřF
Závislost mikrostruktury dentálního hydroxylapatitu na délce vývoje zubu / Horáček, I., Kallistová, Anna, Skála, Roman -- In: Materials Structure in Chemistry, Biology, Physics and Technology -- ISBN 1211 5894 -- Roč. 21, č. 2 (2014), s. 116-116
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Závislosť návrhových veličín regulácie vodného režimu lužných lesov od hydrofyzikálnych vlastností pód / Benetin, Ján, Šoltész, Andrej -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 40, č. 3 (1992), s. 316-330
Zdroj: ČGS (UNM)
Závislost radonu v objektech a v podloží ve středočeském plutonu
Závislost srážek na nadmořské výšce na území severní Moravy / Vysoudil, Jaroslav -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 13, č. 10 (1988), s. 625-628
Zdroj: ČGS (UNM)
Závislost tvaru schránky na typu substrátu u rodu Aegiromena (Strophomenidina, Brachiopoda) / Mikuláš, Radek -- In: Sedimentární geologie v České republice, 23. a 24. ledna 1996 v Praze: abstrakty -- s. 30
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ -- ČGS (UNM)
Závislost vzniku infiltračních ložisek fosfátů na geologickém prostředí / Píša, Miroslav -- In: Vplyv geologického prostredia na zrudnenie -- s. 263-267
Zdroj: ČGS (UNM)