Listování
od 

Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie / Amkongo, Aiyke, Elmies, Reiner, Kamona, Frederick, Keder, Josef, Kříbek, Bohdan, Macoun, Jan, Majer, Vladimír, Mapani, Benjamin, Pašava, Jan, Pecina, Vratislav -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zhodnocení vlivu těžby a úpravy rud na životní prostředí v hornických oblastech Namibie: výsledky projektu rozvojové spolupráce České republiky v roce 2006 / Amkongo, Aiyike, Ellmies, Reiner, Kamona, Frederick, Keder, Josef, Kříbek, Bohdan, 1946-, Macoun, Jan, Majer, Vladimír, Mapani, Benjamin, Pašava, Jan, Pecina, Vratislav, 1961- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 157-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení vlivu těžby nerostných surovin na životní prostředí okresů Teplice a Prachatice / Reichmann, František -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 20-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny : 23-23 Jihlava, 23-24 Polná, 23-32 Kamenice nad Lipou, 23-34 Jindřichův Hradec, 23-41 Třešť, 23-42 Telč, 23-44 Moravské Budějovice, 24-13 Bystřice nad Pernštejnem, 24-31 Velké Meziříčí, 24-33 Moravský Krumlov, 24-34 Ivančice, 33-12 Nová Bystřice, 33-21 Slavonice, 33-22 Vranov nad Dyjí, 33-24 Hnanice / Kryštofová, Eva -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 117-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení vlivu vybraných faktorů na výši transmisivity hornin krystalinika v jv. části Českomoravské vysočiny / Kryštofová, Eva -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14, č. listopad (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zhodnocení vlivu zvodnění na stabilitu svahů v typových modelech různě mocných deluviálně-eluviálních komplexů vněkarpatského flyše / Marschalko, Marian -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 51, č. 1 (2005), s. 27-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení vlivu zvýšené srážkové činnosti v červenci 1997 na stabilitu břehů Brněnské přehrady / Šlezingr, Miloslav, 1960- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 49, č. 8 (1999), s. 174-175
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení vrtných prací na lokalitě Hlásnice (Zn-Pb) v prognózní ploše Šternberk-Chabičov / Mixa, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 140-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení vybraných prognózních zdrojů bentonitů a tufitických jílů vhodných pro ekologické aplikace na území ČR, jejich využití a návrh ochrany / Poňavič, Michal -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zhodnocení výskytů pelokarbonátů v prostoru velkolomu "Jiří" (HDBS) / Jungmann, Vítězslav, Thiele, Václav -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Roč. 1982, č. 1-2 (1983), s. 19-27
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení výsledků průzkumných prací v oblasti Poddvorov / Buchta, Štěpán -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 2 (1988), s. 177-189
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnocení využitelnosti tufogenních sedimentů s uhelnou příměsí / Keller, Vítězslav, Lešková, Daniela, Špaček, František -- In: Uhlí -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XIII, č. 1 (2006), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Zhodnotenie faktora eróznej účinnosti prívalovej zrážky / Malíšek, Alojz -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 42, č. 4 (1990), s. 410-422
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnotenie kvality podzemných a povrchovách vôd z hľadiska vybraných ukazateľov v území scheelitovo-zlatonosného zrudnenia kryštalinika Nízkych Tatier v oblasti Kyslej pri Jasení / Dovina, Vladimír, Rapant, Stanislav -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 81 (1984), s. 147-156, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnotenie metalogenézy centrálnych zón stratovulkánov Makovica, Strechov a Bogota / Divinec, Lubomír, Ďuďa, Rudolf, Kaličiaková, Elena, Volko, Peter -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 60-62
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnotenie priepustnosti podložia a modelovanie priesakov z hornej nádrže PVE Ipel / Harušťák, Pavel, Wagner, Peter -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 22, č. 4 (1990), s. 359-366
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnotenie rôznych spôsobov vyhodnocovania zásob vody v snehovej pokrývke povodia oravskej nádrže a možnosti ich aplikácie na povodie Váhu po nádrž Nosice / Pobeha, Ludovít -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 32, č. 3 (1984), s. 282-309
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhodnotenie rýchlosti sedimentácie v alpínskych molasových panvách Západných Karpát / Vass, Dionýz -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 88 (1989), s. 31-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Zhotovení a využívání modelů ve výuce geologie na ZŠ / Veselská, Jarmila -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 39, č. 5 (1988), s. 174-175
Zdroj: ČGS (UNM)