Listování
od 

Zpracování geochemických prospekčních dat / Bezvoda, Václav -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1987, č. 2 (1988), s. 174-179
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpracování geologických informací v procesu hlubinné těžby ložisek nerostných surovin / Sivek, Martin, 1948-, Staněk, František, 1956- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 48, č. 1 (2002), s. 73-78
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpracování geologických údajů z ložisek uhlí / Honěk, Josef, Hoňková, Kerstin, Jelínek, Jan, Schejbal, Ctirad, 1936-, Staněk, František, 1956- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 48, č. 1 (2002), s. 41-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpracování GPS signálů permanentních observatoří geodynamické sítě AV ČR GEONAS a odhady současných pohybů mezi jednotlivými observatořemi / Fučík, Zdeněk, Grácová, Milada, Mantlík, František, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka -- In: Sborník referátů jubilejního 10. semináře s mezinárodní účastí "Aplikace družicových měření v geodézii" -- S. 87-91
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Zpracování kutnohorských rud v 90. letech 15. století v ikonografii, dokumentech i neprokázaných představách / Štefan, Václav -- In: Kutnohorsko : vlastivědný sborník -- ISSN 1212-6098 -- Č. 15 (2012), s. 48-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpracování obrazu - efektivní nástroj pro strukturně-texturní analýzu geomateriálů a stavebních hmot / Ščučka, Jiří -- In: Documenta geonica 2005 -- s. 150-158
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zpracování ozdobných kamenů Podkrušnohoří / Dvořák, Zdeněk, 1959-, Prchlík, Svatopluk -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 16, č. 1 (2008), s. 64-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpracování petrologických dat metodami matematické morfologie na příkladu klasifikace vulkanických hornín v diagramu Q-Ab-Or / Kunová, Božena, Mikeš, Josef, Patočka, František -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 18, č. 4 (1986), s. 367-378
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpracování radonových dat a výstupy pro potřeby SÚJB (radonový program ČR)
Zpracování stavebních odpadů / Flajšar, Jiří -- In: Životní prostředí pro XXI.století. 2. mezinárodní seminář -- s. 159
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpracování stavu geologického mapování Českých zemí do roku 1918 (mezinárodní spolupráce mezi Českým geologickým ústavem a Rakouským spolkovým geologickým ústavem) / Cernajsek, Tillfried, Pošmourný, Karel, 1938- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996 -- ISSN 0514-8057 (1997), s. 191
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpracování vstupních dat pomocí LHS / Pruška, Jan, 1964-, Šedivý, Miroslav -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 13, č. 2 (2010), s. 3-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpracování výpočtu geologických zásob pro potřeby rozhodování o efektivnosti využívání ložiska, plánování, organizace a operativní řízení práce / Kaňovský, Vladimír, Podskalský, Zbyněk, Pohanka, Josef -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, Sekce Matematické metody v geologii -- s. 419-431
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpracování výsledků geochemické prospekce ve vybraných oblastech Sýrie / Majer, Vladimír, Sáňka, Vladimír, Vavřín, Ivan -- In: Matematické a statistické metody v mineralogii -- s. 42-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpracovatelský závod tuhých domovních odpadů Ostrava / Gruncl, Jaroslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice 1990, sborník sekce Z: Využívání druhotných surovin -- s. 73-82
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva 2005-2006 o mikromorfologickém výzkumu kvartérních půd na území Kamptalu na listech 21 Horn a 38 Krems a.D.
Zpráva 2005 o geologickém výzkumu kvartéru na listu Tulln
Zpráva o 15. kongresu Karpato-balkánské asociace / Procházková, Dana -- In: Planeta -- ISSN 1210-4124 -- Roč. 3, č. 7-8 (1995)
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o biostratigrafickém výzkumu spodní křídy manínské jednotky v roce 2002 (lom Butkov, Strážovské vrchy, centrální Západní Karpaty) / Kratochvílová, Lucie, Skupien, Petr, Vašíček, Zdeněk -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 40-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Zpráva o činnosti České zeolitové skupiny v roce 1997 / Ulrych, Jaromír -- In: Informátor. Česká společnost pro výzkum a využití jílů -- Roč. 14, - (1997), s. 1
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ