Browse
from 

Typy a chemismus intruzivních hornin v sz. části barrandienského proterozoika / Dolejš, David -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2007, č. 1 (2008), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Typy a sukcesia štruktúr v kryštaliniku západných Karpát / Jacko, Stanislav -- In: Geológia a surovinové zdroje kryštalinika. Geológia a suroviny Spišsko-gemerského rudohoria -- s. 51-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Typy a vývoj dentice bobrovitých (čeleď Castoridae GRAY, 1821; Rodentia, Mammalia) / Nedomová, Jana -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 49, mimoř. č. (2003), s. 105-106
Zdroj: ČGS (UNM)
Typy, časová posloupnost a mineralogie paragenezí na ložisku Róžná / Kříbek, Bohdan, Scharm, Bohdan, Scharmová, Marta (2005) -- In: Uranové ložisko Rožná. Model pozdně variských a povariských mineralizací -- ISBN 80-7075-629-2
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Typy furongských (svrchnokambrických) vulkanitů ve střední části Křivoklátsko-rokycanského komplexu / Hradecký, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Typy furongských vápenato-alkalických vulkanitů v sv. a centrální části křivoklátsko-rokycanského komplexu KRK / Hradecký, Petr -- In: Sborník - 2. vulkanologický seminář Odborné skupiny vulkanologie České geologické společnosti -- ISBN 978-80-85321-58-6 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Typy furongských vápnito-alkalických vulkanitů v sv. a centrální části Křivoklátsko-rokycanského komplexu / Hradecký, Petr -- In: Sborník 2. vulkanologického semináře Odborné skupiny vulkanologie -- ISBN 978-80-85321-58-6 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Typy krápníkových útvarů / Vítek, Jan, 1946- -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 39, č. 10 (1988), s. 395
Zdroj: ČGS (UNM)
Typy krasových zvodní / Panoš, Vladimír, 1922-2002 -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium, Geologica. Geographica-geologica -- Roč. 92, č. 27 (1988), s. 41-50
Zdroj: ČGS (UNM)
Typy magiem; význam termínov : diskusní příspěvek / Jakeš, Petr, 1940-2005 -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 2 (1988), s. 183-185
Zdroj: ČGS (UNM)
Typy magiem; význam termínov / Hovorka, Dušan, 1933- -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 2 (1988), s. 179-183
Zdroj: ČGS (UNM)
Typy organických fluid pražské synformy barrandienu mobilizované během variské tektogeneze / Bakker, Ronald, Melichar, Rostislav, Prokeš, Lubomír, Slobodník, Marek -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2009, č. 1 (2009), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Typy polymetalických mineralizací Českomoravské vrchoviny / Bernard, Jan Hus, 1928- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 4, č. 5 (1996), s. 319-322
Zdroj: ČGS (UNM)
Typy pseudokrasových tvarů v pískovcích České křídové pánve / Vítek, Jan, 1946- -- In: Geomorfologická konference konaná na počest 100. výročí narození profesora J. V. Daneše -- s. 201-213
Zdroj: ČGS (UNM)
Typy pyritu z Lukavice v Železných horách: možnosti prospekční aplikace / Hladíková, Jana, Pošmourný, Karel, 1938- -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 12 (1989), s. 377
Zdroj: ČGS (UNM)
Typy reliéfu (komentár k mape E.Mazúra) / Urbánek, Ján -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 44, č. 4 (1992), s. 374-387
Zdroj: ČGS (UNM)
Typy reliéfu Ostravska / Hrádek, Mojmír, Kirchner, Karel -- In: Soubor map vlivu útlumu hlubinné těžby černého uhlí na krajinu a životní prostředí Ostravska -- s. 29-37
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Typy škrapů v mezozoických vápencích Pavlovských vrchů na Jižní Moravě / Vítek, Jan, 1946- -- In: Slovenský kras -- ISSN 80-217-0292-3 -- Roč. 51, č. 1 (2013), s. 31-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Tyrolean garnets
Tyrolské granáty / Pauliš, Petr, 1956- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 6, č. 6 (1998), s. 439-440
Zdroj: ČGS (UNM)