Browse
from 

Analýza aplikace environmentálních principů trvale udržitelného rozvoje při využívání nerostných zdrojů v členských státech EU / Knésl, Ilja -- Praha, 2000
Typ dokumentu: ostatni, výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice -- Ostrava : UGN AV ČR, 1996
Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. 1, Sborník referátů. -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1996
Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. 2, Sborník referátů. -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1996
Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 1 -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1996
Analýza dat v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů. 2 -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1996
Analýza dat v seismologii inženýrské geofyzice -- Ostrava : Ústav geoniky AVČR, 1996
Analýza geodetického a geofyzikálního monitoringu poddolovaného území / Doležalová, Hana -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2009
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, ÚG
Analýza kostí končetin mladopaleolitické populace z Dolních Věstonic / Fišáková, Miriam, 1999
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: UK, PřF
Analýza napěťového stavu horského masivu v hlubokých horizontech dolu Rožná I pro určení hloubky možného rizika otřesů. Závěrečná zpráva ke smlouvě o dílo č.295/88/10 / Konečný, Petr -- Studentská 1768, 708 00 OstravaPoruba : Ústav geoniky AV ČR, 1998
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Analýza organických látek -- Český Těšín : 2 THETA, 2010 -- ISBN 978-80-86380-54-4
Analýza organických látek v životním prostředí -- Český Těšín : 2 THETA, 2012 -- ISBN 978-80-86380-65-0
Analýza podmínek vzniku svahových deformací ve Vsetínských vrších / Klimeš, Jan -- Praha : -, 2007
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Analýza příčin rozporů mezi geologickým hodnocením radonového rizika a měřením radonu v objektech v oblasti severní Čechy, severní a jižní Morava / Barnet, Ivan, Bláha, Vladimír, Mikšová, Jitka, Procházka, Josef -- Praha, 2000
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Analýza stavu rozpracování krajských surovinových politik v regionech ČR -roční zpráva etapy 2002 / Lhotský, Pavel -- Praha, 2002
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Analýza stavu využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin v regionech ČR - závěrečná zpráva plnění úkolu č. 4 Surovinové politiky v oblasti nerostných surovin a jejich zdrojů / Lhotský, Pavel
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Analýza třísložkového digitálního záznamu z měření průběhu interakce řezného nástroje s materiálem / Gruntorád, Boris, Kaláb, Zdeněk -- Ostrava : ÚGN AV ČR, 1994
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚG
Analýza využívání nerostných surovin, včetně druhotných surovin, v regionech ČR - Regionální surovinová politika - Kraj Olomouc / Eliášová, Helena, Godány, Josef, Havránek, Jindřich, Mašek, Dalibor, Rambousek, Petr, Večeřa, Josef, 2002
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)
Analýza výzkumu a vývoje v České republice a srovnání se zahraničím
Analýza zpracování souboru měření objemové aktivity radonu v podloží v regionálním a detailním měřítku pro hodnocení radonového indexu pozemku / Barnet, Ivan, Pacherová, Petra, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)