Browse
from 

Využití 15N a 18O izotopů při studiu napájení a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných vodních zdrojích v povodí Labe / Bůzek, František, Čejková, Bohuslava, Herrmann, Zdeněk, Kadlecová, Renata, Válková, Ivana -- Praha : Výzkumný ústav vodohospodářský T.G. Masaryka, 2006 -- ISBN 80-85900-67-X
Typ dokumentu: sborník
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití 3D GIS při projektování vrtných prací / Čížek, David, Franěk, Jan, 2012
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití 15N a 18O izotopů při studiu tvorby odtoku a šíření dusičnanové kontaminace na vybraných dílčích povodích Labe / Blažková, Šárka, Bůzek, František, Kadlecová, Renata, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití a likvidace popelů ze spalování dřevních hmot a spalování bio-odpadů. Výroční průběžná zpráva za rok 2009 / Hanzlíček, Tomáš, Perná, Ivana -- Praha : Česká rozvojová agentura, 2009
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Využití Cs - magnetometrie při detailním geologickém průzkumu / Krmíček, Lukáš, Šešulka, Vojtěch, 2008
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: MU, PřF
Využití separačních technik ve spojení s hmotnostní spektrometrií pro stanovení environmentálně významných látek / Mácová, Daniela, 2012
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití ultrazvukového měření pro hodnocení degradace horninového materiálu / Lednická, Markéta -- Ostrava : Ústav geoniky AV ČR, 2009
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využití výpočetní techniky v hornictví a geologii. Databanka mineralogických sbírek na VŠB / Vávrová, Jaroslava -- Ostrava : Vysoká škola báňská, 1993
Typ dokumentu: monografie
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využitie kovonosných surovín -- Banská Bystrica : Dom techniky, 1989 -- ISBN 80-230-0000-4
Využívání odpadů ve výrobě stavebních hmot a využití geopolymerních kompozitů pro účely obnovy a restaurování památek -- Praha : Česká rozvojová agentura, 2007
Vývoj a společenstva silurských a raně devonských hlavonožcových vápenců (pražská pánev, Čechy) / Manda, Štěpán, 2003
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vývoj Českého masívu ve vztahu k prognózám a průzkumu ložisek nerostných surovin -- Ostrava : Vysoká škola báňská, 1985
Vývoj fosforem bohatého peraluminického magmatu Granitový systém Podlesí v Krušných horách / Breiter, Karel, 2005
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: ČGS (RIV)
Vývoj kalibračního standardu pro stanovení obsahu uhlovodíků C10 až C40 metodou plynové chromatografie pro účely mezilaboratorního porovnání / Boháček, Zbyněk, Kovářová, Miloslava, 2005
Typ dokumentu: ostatni
Zdroj: ČGS (RIV)
Vývoj krasu a jeskyní na základě studia jeskynních výplní, Slovinsko. Evolution of karst and caves based on study of cave fill, Slovenia / Bosák, Pavel, Pruner, Petr -- Praha : Geologický ústav Akademie věd České republiky, 2003
Typ dokumentu: výzkumná zpráva
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vývoj metod a technologií GPS v geodézii -- Brno : Vysoké učení technické, 2005
Vývoj metodiky hydraulického testování rozpukaného masivu / Rukavičková, Lenka, 2006
Typ dokumentu: dizertace
Zdroj: ČGS (RIV)
Vývoj metodiky identifikace a matematického modelování proudění a geochemické interakce v rozpukaném prostředí kompaktních hornin, Závěrečná zpráva VaV/660/2/03, Programu státní podpory výzkumu a vývoje MŽP / Bláha, Vladimír, Breiter, Karel, Dobeš, Petr, Ehlerová, Jana, Gabašová, Ananda, Havíř, Josef, Hokr, Milan, Kovář, Lukáš, Královcová, Jiřina, Lukeš, Jiří, Maryška, Jiří, Pačes, Tomáš, Richter, Thomas, Rukavičková, Lenka, Severýn, Otto, Szongoth, Gabor, Štamberk, Karel, Tauchman, Miroslav, Tondr, David, Trčková, Jiřina, Veselovský, František, Vohralík, Martin, Weishauptová, Zuzana, 2006
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Vývoj metodiky terénního výzkumu hydrochemických parametrů na srovnávacích vrtech / Bláha, Vladimír, Breiter, Karel, Dobeš, Petr, Hanák, Jaromír, Hanžl, Pavel, Havlová, Václava, Holeček, Jan, Maňák, Lukáš, Myška, Oldřich, Najser, Jan, Pacherová, Petra, Pačes, Tomáš, Rojovský, Milan, Rukavičková, Lenka, Záruba, Jiří, 2011
Typ dokumentu: závěrečná zpráva
Zdroj: ČGS (RIV)
Vývoj opakovaně vyprazdňovaného zvrstveného magmatického krbu / Breiter, Karel, Mueller, A. -- Praha, 2000
Typ dokumentu: výzkumná zpráva oponovaná
Zdroj: ČGS (RIV)