Browse
from 

Analýza deformace a porušení horninových vzorků fyzikálními metodami v průběhu zatěžování / Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena -- In: Documenta geonica 2005 -- s. 68-75
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Analýza dynamického vývoje reliéfu nikaragujského vulkanického řetězce / Šebesta, Jiří, 1949- -- In: Geomorfologický sborník 1 : stav geomorfologických výzkumů v roce 2002 : příspěvky z mezinárodního semináře konaného 10.-11. 6. 2002 v Brně -- ISBN 80-210-2974-9 -- s. 132-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve bez vegetačního pokryvu / Čermák, Petr, 1946-, Ondráček, Vratislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 2 (2007), s. 5-7
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza erozních procesů na výsypkách severočeské hnědouhelné pánve s vegetačním pokryvem / Čermák, Petr, 1946-, Ondráček, Vratislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 6 (2007), s. 6-8
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza faktorů ovlivňujících výsledky prognózování zbytkových zásob / Botula, Jiří, 1959-, Nováček, Jiří, Rucký, Pavel -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 4 (2006), s. 59-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín / Klimeš, Jan -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 107, č. 1 (2002), s. 40-49
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Analýza faktorů podmiňujících vznik sesuvů na okrese Vsetín / Klimeš, Jan -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 107, č. 1 (2002), s. 40-49
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza geofyzikálních metod pro vyhledávání inženýrských sítí v předpolí ražených podzemních děl / Aldorf, J., Hrubešová, E., Kaláb, Zdeněk -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 7, č. 1 (2007), s. 147-153
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Analýza geologickej stavby spodného miocénu ložiska Cubín v severnej časti viedenskej panvy / Bílek, Kamil, Hrušenský, Igor -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 2 (1989), s. 147-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza geologických materiálov so zameraním na stopové obsahy lahkých prvkov vzácných zemin / Ambruš, Jozef, Blahut, Ľuboslav, Blahutová, Ema, Košík, Miroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 5 (1990), s. 134-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza hydrologických dat z Modravských povodí / Máca, Petr, 1973-, Pavlásek, Jiří, Ředinová, Jana, 1981- -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 54, č. 2 (2006), s. 207-216
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza koeficientu K v rovnici pro odhad maximální amplitudy rychlosti kmitání vyvolané trhací prací / Kaláb, Zdeněk, Stolárik, Martin -- In: Proceedings of the International Conference on Dynamics of Civil Engineering and Transport Structures and Wind Engineering /4./ -- S. 253-258
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Analýza ledvinových kamenů FTIR spektrometrem Nicolet
Analýza měkkýšů v archeologických objektech raně středověkého opevnění u Přívor (Mělnicko) / Hlaváč, Jaroslav -- In: Vlastivědný sborník Mělnicka -- s. 47-48
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Analýza mikroštruktúr klov druhu Mammuthus primigenius (Blumenbach, 1803) / Ábelová, Martina -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 91 (2006), s. 227-233
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza močových a žlučových konkrementů infračervenou mikroskopií / Linhartová, M., Machovič, V., Novotná, M., Sýkorová, Ivana -- In: Klinická biochemie a metabolismus -- Roč. 5, č. 9 (1997), s. 84-85
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Analýza morfologie oblasti Grand Canyonu v Arizoně / Květ, Radan, 1928- -- In: O problematice planetárních ekvidistančních poruchových (PEP) systémů. Práce Odboru přírodních věd Krajského vlastivědného muzea v Olomouci č. 34 -- s. 24-28
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza možností a regenerace brownfields: Příklad libereckého kraje / Černík, J., Kunc, Josef -- In: Mezinárodní kolokvium o regionálních vědách /17./ -- S. 613-620
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Analýza napěťového pole ze střižných zón se stylolity na lokalitě Babí lom u Brna / Roupec, Petr -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 69, č. 3 (1994), s. 69-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Analýza nejistot při modelování podpovrchového odtoku ze svahu metodou duálního kontinua s využitím izotopu kyslíku 18O jako přirozeného stopovače