Browse
from 

Charakteristika výskytu Ag-mineralizace na žíle H61Z pod 6. patrem, šachta 21, příbramský uran-polymetalický revír / Knížek, František, Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, 1968-, Škácha, Pavel -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 14-15 (2007), s. 107-113
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru / Litochleb, J., Sejkora, J., Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- č. 11 (2003), s. 154-159
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Charakteristika výskytů gudmunditu v příbramském uran-polymetalickém revíru / Litochleb, Jiří, 1948-, Sejkora, Jiří, 1968-, Šrein, Vladimír -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 11 (2003), s. 154-159
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika vývoje těžeb hnědého uhlí v severozápadních Čechách a jeho spotřeby / Valášek, Václav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (1996), s. 80-89
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristika zemědělských půd na spraších Pražské plošiny / Šťastný, Martin, Žigová, Anna -- In: Pôdoznalecké dni 2014. Ekosystémové služby pôdy v poľnohospodárskej a lesnej krajine : zborník abstraktov -- S. 46-46
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Charakteristiky denních povrchových odtoků ze 14 lesních povodí sítě GEOMON v hydrologických rocích 1994-2005 / Fottová, Daniela, Krám, Pavel -- In: Sborník příspěvků z Workshopu Adolfa Patery 2007 Extrémní hydrologické jevy v povodích -- ISBN 978-80-01-03960-1 -- 8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Charakteristiky intruzívnych telies s príznakmi rudnej mineralizácie / Konečný, Vlastimil, Lexa, Jaroslav, Miháliková, Anna -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 175-177
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristiky puklinových struktur v neotřesové a otřesové oblasti Kladenského revíru / Brož, Robert -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 71 (1985), s. 93-102
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakteristiky seizmicity vyvolané důlními pracemi v hornoslezské uhelné pánvi
Charakteristiky zlomových struktur v oblasti DP Kačice (KD Kladno) / Brož, Robert -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Roč. 83 (1990), s. 7-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakterizace a restaurování glazovaných historických pánviček / Jonášová, Šárka, Kloužková, A., Svobodová, Ljuba -- In: Sklář a keramik -- ISSN 0037-637X -- Roč. 62, 13/14 (2012), s. 368-373
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Charakterizace organických látek ve vodě vodárenské nádrže Fláje z hlediska její upravitelnosti na vodu pitnou / Lochovský, Petr -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 47, č. 1 (2005), s. 11-14
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakterizace ropných produktů ve vodách pomocí infračervené spektroskopie. Část II. Shluková analýza / Homola, Petr -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 40, č. 5 (1990), s. 211-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakterizace těles podzemní vody v horninách krystalinka v povodí řeky Jihlavy.
Charakterizace zbarvení aragonitového útvaru 'Opona' ve Zbrašovských aragonitových jeskyních pomocí GC/MS / Čáslavský, Josef, Geršl, Milan, Marečková, Kateřina, Nováková, Hana -- In: Speleofórum, 1. ročník konference Kras -- ISBN 1211-8397 -- 2
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Charakterystyka chemizmu wód podziemnych Gór Kruczych (Sudety Środkowe) na podstawie badań źródeł / Stępień, Marcin -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 54, č. 11 (2006), s. 1002-1006
Zdroj: ČGS (UNM)
Charakterystyka wystąpienia oligoceńskiego bazaltoidu w Małym Kotle Śnieżnym (Karkonosze) / Zagożdżon, Katarzyna, Zagożdżon, Paweł P. -- In: Przegląd geologiczny -- ISSN 0030-2151 -- Roč. 54, č. 6 (2006), s. 496-500
Zdroj: ČGS (UNM)
Chararacteristics of the Malé Karpaty Mts. Granitic Pegmatites / Uher, Pavel -- In: International Conference Malé Karpaty Mts. Geology of the Alpine-Carpathian Junction -- s. [58]
Zdroj: ČGS (UNM)
Charge Transient, Electrochemical and Impedance Measurements as Tools for Characterization of Nano-Heterostructural Organic/Inorganic Semiconductors / Gmucová, K., Kuřitka, I., Lányi, Š., Nadáždy, V., Rohovec, Jan, Schauer, F., Toušek, J., Toušková, J., Weiss, M. -- In: Nanoscience and Nanotechnology Letters -- Roč. 5, č. 4 (2013), s. 439-443
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Charles Bridge - additional geotechnical survey in 2004