Browse
from 

Niektoré aspekty postavenia čs. rudného baníctva v súčasnom období / Malchárek, Jaroslav -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 11 (1988), s. 321-323
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré chránené prírodné výtvory Stredoslovenského kraja a ich didaktické využitie v geológii / Bizubová, Mária -- In: Přírodní vědy ve škole -- ISSN 0231-5130 -- Roč. 33, č. 6 (1982), s. 223-226
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré ekonomické aspekty využitia ložísk porfýrového typu prognózovaných vo východoslovenských vulkanitoch / Slavkay, Miroslav -- In: Geológia a surovinové zdroje sedimentárneho neogénu. Geológia a surovinové zdroje neovulkanitov -- s. 236-240
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré mechanické vlastnosti hornín vo vzťahu k beztrhavinovému plnoprofilovému razeniu banských a podzemných inžinierských diel / Kočí, Michal, Křepelka, František -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 11 (1988), s. 329-333
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré možnosti využitia štatistického spracovania režimných pozorování / Pospíšil, P., Takáčová, J. -- In: V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970 -- s. 180-195
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré nové geofyzikálne poznatky z oblasti Zemplínskeho ostrova / Džuppa, Peter, Šefara, Ján -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 3 (1984), s. 302
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré nové poznatky o hlubinnej stavbe podunajskej panvy / Biela, Anna, Bielik, Miroslav, Fusán, Oto, Plančár, Jozef, Túnyi, Igor -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 84 (1986), s. 119-133
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré nové poznatky z Cu-porfýrového ložiska Zlatno / Konečný, Patrik, Lexa, Jaroslav -- In: Metalogenéza malých intrúzií neovulkanitov Slovenska -- s. 13
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré nové poznatky z GP prác v kremnickom rudnom poli / Knésl, Juraj -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 151-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré novšie poznatky o kvartéri severnej časti Bratislavy a okolia / Vaškovská, Eugénia, Vaškovský, Imrich -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 23-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré poznatky o geologickej stavbe a ropoplynonosnosti v širšej oblasti lužickej elevácie / Jajcay, Štefan, Matejková, Anna, Pereszlényi, Miroslav, Vitáloš, Róbert -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 2 (1987), s. 301-322
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré poznatky o režime hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov na území Slovenska / Zaťko, Michal -- In: V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970 -- s. 164-179
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré poznatky z inžinierskogeologického prieskumu popolčekovej skládky pri Novákoch / Fabini, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 5 (1982), s. 137-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré poznatky zo zisťovania rezidualnej šmykovej pevnosti súdržných zemín / Fabini, Pavel, Kazda, Jozef, Modlitba, Igor, Štrba, Fridrich -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 88 (1989), s. 165-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré problémy aplikácie matematických metód v geologických disciplínach / Bienik, Ján -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 12 (1982), s. 354-355
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré problémy metamorfózy a tektoniky v juhozápadnej časti kohútského pásma / Bezák, Vladimír -- In: Metamorfné procesy v západných Karpatoch -- s. 65-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré problémy so spracovaním hydrogeologických údajov pre inžiniersko-geologické mapy / Böhm, Vavrinec, Hyánková, Kvetoslava, Ondrášik, Rudolf -- In: V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970 -- s. 90-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré problémy späté s prevrtávaním nízko- a vysokotlakých obzorov vo flyšových súvrstviach východného Slovenska / Rudinec, Rudolf -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 4 (1983), s. 551-555
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré problémy stanovenia fónu v hydrogeochemickej prospekcii / Zajac, Ľubomír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 2 (1988), s. 189-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré problémy stanovenia ťažkých kovov vo vodách anodickou rozpúšťacou analýzou / Kalavská, Dagmar -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 39, č. 2 (1989), s. 43-45
Zdroj: ČGS (UNM)