Browse
from 

Niektoré nové poznatky z GP prác v kremnickom rudnom poli / Knésl, Juraj -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 151-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré novšie poznatky o kvartéri severnej časti Bratislavy a okolia / Vaškovská, Eugénia, Vaškovský, Imrich -- In: Regionálna geológia Západných Karpat -- ISSN 0139-9098 -- Roč. 25 (1989), s. 23-33
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré poznatky o geologickej stavbe a ropoplynonosnosti v širšej oblasti lužickej elevácie / Jajcay, Štefan, Matejková, Anna, Pereszlényi, Miroslav, Vitáloš, Róbert -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 2 (1987), s. 301-322
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré poznatky o režime hladiny podzemnej vody a výdatnosti prameňov na území Slovenska / Zaťko, Michal -- In: V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970 -- s. 164-179
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré poznatky z inžinierskogeologického prieskumu popolčekovej skládky pri Novákoch / Fabini, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 5 (1982), s. 137-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré poznatky zo zisťovania rezidualnej šmykovej pevnosti súdržných zemín / Fabini, Pavel, Kazda, Jozef, Modlitba, Igor, Štrba, Fridrich -- In: Geologické práce, Správy -- ISSN 0433-4795 -- Č. 88 (1989), s. 165-176
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré problémy aplikácie matematických metód v geologických disciplínach / Bienik, Ján -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 24, č. 12 (1982), s. 354-355
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré problémy metamorfózy a tektoniky v juhozápadnej časti kohútského pásma / Bezák, Vladimír -- In: Metamorfné procesy v západných Karpatoch -- s. 65-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré problémy so spracovaním hydrogeologických údajov pre inžiniersko-geologické mapy / Böhm, Vavrinec, Hyánková, Kvetoslava, Ondrášik, Rudolf -- In: V. hydrogeologická konference : sborník referátů : Gottwaldov 1970 -- s. 90-100
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré problémy späté s prevrtávaním nízko- a vysokotlakých obzorov vo flyšových súvrstviach východného Slovenska / Rudinec, Rudolf -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 4 (1983), s. 551-555
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré problémy stanovenia fónu v hydrogeochemickej prospekcii / Zajac, Ľubomír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 20, č. 2 (1988), s. 189-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré problémy stanovenia ťažkých kovov vo vodách anodickou rozpúšťacou analýzou / Kalavská, Dagmar -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 39, č. 2 (1989), s. 43-45
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré vlastnosti minerálnej fázy v aerosóloch a ich stav vo vybraných úpravniach železorudných a magnezitových závodov / Bobro, Milan -- In: Rudy -- Roč. 34, č. 1 (1986), s. 14-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré výsledky experimentálneho modelovania mobilizácie a migrácie látok pro metamorfóze / Babčan, Ján, Jančula, Dušan -- In: Metamorfné procesy v západných Karpatoch -- s. 115-119
Zdroj: ČGS (UNM)
Niektoré výsledky štúdia fyzikálnych vlastností hornín kryštalinika na lokalite Jasenie-Kyslá (Nízke Tatry) / Jančí, Juraj, Vybíral, Vladimír -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 3 (1989), s. 237-241
Zdroj: ČGS (UNM)
Niemcza Zone Granitoids - Durbachites in the Sudetes / Gaweda, Aleksandra, Leichmann, Jaromír -- In: Geolines -- ISSN 1210-9606 -- Vol. 14 (2002), p. 60-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Niezwykłe wystąpienie smektytu w granicie w Białym Jarze pod Śnieżką
Nigerit a högbomit - blízcí příbuzní spinelu / Novák, Milan, 1952- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 1 (2010), s. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Niklfosfid ze železného meteoritu od Vícenic / Drábek, Milan, Frýda, Jiří, Skála, Roman -- In: Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze -- ISSN 1211-329 -- Roč. 8 (2000), s. 229-232
Zdroj: ČGS (UNM)
Nikolaj Vasilijevič Belov zomrel / Ďurovič, Slavomil -- In: Silikáty -- Roč. 27, č. 1 (1983), s. 30
Zdroj: ČGS (UNM)