Browse
from 

Příspěvek k poznání hornin rýchorského krystalinika / Cmuntová, M., Procházka, Jiří -- In: Výběr Prací (Geoindustria) -- Č. 11 (1983), s. 77-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání jezerní sedimentace v boskovické brázdě (24-34 Ivančice) / Mastalerz, Krzysztof, Nehyba, Slavomír -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 4 (1997), s. 71-72
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání jurské fauny Arabského poloostrova / Záruba, Bořivoj -- In: Časopis Národního muzea. Řada přírodovědná -- ISSN 0139-8172 -- Roč. 161, č. 1-4 (1992), s. 85-88
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání kamenné štípané industrie z pohřebiště kultury zvoncovitých pohárů v Praze-Velké Chuchli / Přichystal, Antonín, Šebela, Lubomír -- In: Archeologie ve středních Čechách -- ISSN 1214-3553 -- Roč. 13, č. 2 (2009), 4
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Příspěvek k poznání karsologických a speleologických poměrů Bzybského hřbetu a masívu Arabika (Velký Kavkaz) / Pučálka, Radomil -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 25, č. 1 (1988), s. 73-75
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna : 24-34 Ivančice / Nehyba, Slavomír, Souček, Luboš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 28-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání kvartérních fluviálních sedimentů v prostoru centra města Brna / Nehyba, Slavomír, Souček, Luboš -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. XIV., č. 1 (2007), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: MU, PřF
Příspěvek k poznání látkového složení a chemismu nového výskytu křemenných pískovců ("sluňáků") na Drahanské vrchovině / Štelcl, Jindřich, jr. -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia -- Roč. 17, č. 1 (1987), s. 33-43, 8 obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání litofaciálního vývoje autochtonního karpatu severní části Karpatské předhlubně na Moravě / Pálenský, Peter, 1959- -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 1 (1988), s. 99-116
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání megaflór sloje Prokop v hornoslezské černouhelné pánvi / Purkyňová, Eva -- In: Časopis Slezského muzea. Série A -- Roč. 32, č. 3 (1983), s. 285-288, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání mineralogie a petrografie pegmatitů z lomu nedaleko Rudolfova u Č. Budějovic / Welser, Petr -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 35, č. 1-2 (1995), s. 21-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání mineralogie lokality Mříč u Křemže / Pavlíček, Václav, Uher, Antonín, Welser, Petr -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 44 (2004), s. 5-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání neogenních sedimentů v okolí Kralic nad Oslavou a Březníka / Nehyba, Slavomír -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 88 (2003), s. 177-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání osobnosti Františka Pošepného / Vlašímský, Pavel -- In: Podbrdsko -- ISSN 1211-5169 -- Roč. 5 (1998), s. 91-111, 241, 243
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání paleohydrologických poměrů spodnobádenských (miocén) vápnitých jílů v okolí Brna
Příspěvek k poznání permu v podhůří Orlických hor (14-11 Nové Město n.Metují) / Holub, Vlastimil -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 39-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání podnikání firmy BAŤA v hornictví / Lednický, Václav -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví -- ISSN 0139-7931 -- Č. 33 (2004), s. 95-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání povahy granátů z rul pláště dyjského masívu / Gregerová, M., Koch, Z. -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Purkynianae brunensis. Geologia -- Roč. 18, č. 7 (1988), s. 251-260
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. I., Grafitický kvarcit s vanadovým muskovitem / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 86 (2001), s. 103-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání provenience valounů ve slepencích svrchnoviséského stáří na Drahanské vrchovině. II., Kalcitické mramory / Houzar, Stanislav, Novák, Milan, 1952- -- In: Acta Musei Moraviae. Scientiae geologicae -- ISSN 80-7028-146-4 -- Roč. 87 (2002), s. 137-144
Zdroj: ČGS (UNM)