Browse
from 

Příspěvek k poznání stavebního kamene znojemské rotundy (okres Znojmo) / Gregerová, Miroslava, Locker, Jiří -- In: Přehled výzkumů 1989 (1993), s. 64-68
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání stratigrafické pozice magmatitů těšínitové asociace ve slezské jednotce / Pavluš, Ján, Skupien, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 20, č. 1-2 (2013), s. 96-99
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání sulfoantimonitanů olova
Příspěvek k poznání těles granitoidů západně od Žďáru nad Sázavou / Dovolil, Miroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 8, č. 8 (2001), s. 31-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání teras řeky Svratky na Červeném kopci v Brně / Demek, J., Havlíček, J., Kirchner, Karel, Nehyba, M. -- In: Sborník abstraktů. Konference 10.Kvartér 2004 -- s. 19-20
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek k poznání třepenitky vlhkožijné - Hypholoma subericaeum / Borovička, Jan -- In: Mykologický sborník -- Roč. 86, č. 1 (2009), s. 5-10
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Příspěvek k poznání tufogenních horizontů svrchních petřkovických vrstev v dobývacích prostorech Dolu Paskov a Dolu Staříč / Horák, Jiří, Špachman, Vladimír -- In: Tonsteiny a tufogenní horniny uhelných pánví I -- s. 131-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání tufogenního horizontu sloje č. 495 porubských vrstev (namur A) v karvinské dílčí pánvi ostravsko-karvinského revíru / Horák, Jiří, Špachman, Vladimír -- In: Časopis Slezského muzea. Série A - vědy přírodní -- Roč. 38, č. 3 (1989), s. 257-268
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání vertikálního členění zón katageneze a vzniku i migrace uhlovodíků ve Vídeňské pánvi / Chmelík, František, Müller, Pavel, 1951- -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 4 (1987), s. 477-492, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání výskytu podzolů ve Žďárských vrších / Sekaninová, Dagmar -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 27, č. 2 (1990), s. 66-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání vysoko položených klastických sedimentů u Horního a Dolního Dvořiště / Bezvoda, Václav -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 23, č. 2 (1983), s. 61-65
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání vývoje a změn rostlinné a živočišné složky geobiocenóz na příkladu vybraných ploch v Moravském krasu / Lacina, Jan, Vašátko, J. -- In: Hodnocení stavu a vývoje lesních geobiocenóz -- s. 189-195
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek k poznání vývoje druhové skladby lesů ve vyšších polohách Drahanské vrchoviny / Skořepa, Hynek, 1975- -- In: Přírodovědné studie Muzea Prostějovska -- ISSN 1803-1404 -- Roč. 9 (2006), s. 53-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání vývoje některých ukazatelů chemismu podzemní vody v jímacím území u Kněžpole v nivě Moravy / Ďurďová, Libuše, Pudelka, Pavel, Skryjová, Jana -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu III -- s. 23-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání vzniku říčních teras / Novák, Václav -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 92, č. 2 (1987), s. 98-104, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání zeolitizace oligoklasu a andezinu / Dubanská, Věra, Rykl, Drahoš -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 62 (1983), s. 43-56
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k poznání změn a vývoje vegetace sesuvů a problematice jejich fytoindikace / Lacina, Jan -- In: Fyzickogeografický sborník 3 -- s. 110-120
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek k poznání změn dřevinného a bylinného patra přirozených horských lesů v oblasti Popa Ivana v ukrajinských Karpatech / Halas, Petr, Lacina, Jan -- In: Geobiocenologie a její aplikace v lesnictví a krajinářství -- S. 65-73
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek k praktickému výpočtu množství jílových minerálů ze záznamů zhotovených na rentgenografickém difraktometru / Skála, Josef -- In: Zpravodaj VÚHU -- ISSN 0323-0368 -- Roč. 1982, č. 3-4 (1983), s. 59-67
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k predikaci samovznícení uhlí / Medek, Jiří, Weishauptová, Zuzana -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- č. 4 (2004), s. 17-19
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH