Browse
from 

Příspěvek k současné problematice využívání domácích rudních surovin / Mazáček, Jan, Pancl, Jan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 3 (1991), s. 68-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k současnému stavu měření lomové houževnatosti na horninách / Vavro, Leona -- In: PhD. Workshop 2008 Proceedings -- S. 77-79
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek k tektonice katovického výběžku moldanubika v sz. okolí Strakonic / Urban, Michal -- In: Prognózy scheelitu (Au) -- s. 46-52
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k tektono-magmatickému vývoji jádra svratecké klenby moravika
Příspěvek k tlakovému rozpouštění dobře vytříděných pískovců v podmínkách hydrostatického tlaku / Ježek, Josef, Šrámek, Jan -- In: Horniny ve vědách o Zemi -- ISBN 80-7066-297-2 -- s. 157-165
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k typizaci a hodnocení urbánní krajiny se zvláštním zřetelem na vegetaci / Cetkovský, Stanislav, Lacina, Jan -- In: Sborník abstraktů z konference Ekologie krajiny v ČR -- s. 21-21
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Příspěvek k upravitelnosti uhlí z nýřanských slojí slánského ložiska / Bořecká, Olga -- In: Uhlí -- Roč. 37, č. 10 (1989), s. 471-473
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k určení vlivu geografických podmínek na průběh povodně v červenci 1997 / Kříž, Hubert -- In: Journal of Hydrology and Hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 49, č. 3-4 (2001), s. 237-253
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k vědecké klasifikaci černých uhlí a možnostem jejího uplatnění v podmínkách ČSSR / Košina, Miroslav -- In: Uhlí -- Roč. 35, č. 12 (1987), s. 543-552
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k vyhodnocení antropogenních degradací reliéfu na Moravě / Duda, Jaromír -- In: Geomorfologická konference konaná na počest 100. výročí narození profesora J. V. Daneše -- s. 147-158
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k výkladu hlavních tíhových struktur na území ČSSR a v přilehlých oblastech / Blížkovský, Milan, Novotný, Antonín, Suk, Miloš, Šefara, Ján -- In: Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích -- s. 249-257
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k výskytu "amazonitu" na lokalitě Ptáčkovna u Písku / Welser, Petr, Zikeš, Jiří -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 48 (2008), s. 59-63, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k výskytu goethitu v Křemžské kotlině / Smutný, Zbyšek, Welser, Petr, Zikeš, Jiří -- In: Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy -- ISSN 0036-5343 -- Roč. 48 (2008), s. 65-68, 1 s. obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k výskytu kolínského granátu a "hvězdovce" od Bohouňovic u Červených Peček / Hrdina, Jaroslav -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 5, č. 2 (1997), s. 76-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k výskytu kvartérních terasových uloženin ve rtyňsko-svatoňovické kotlině / Prouza, Vladimír -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1989 -- ISSN 0514-8057 (1991), s. 146-148
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k výskytu rašeliništních půd ve Žďárských vrších / Sekaninová, Dagmar -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 26, č. 2 (1989), s. 83-87
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k využití ložisek a distribuci tuhy v Jeseníkách v době laténské / Hlava, Miloš -- In: Rozpravy Národního technického muzea v Praze. Studie z dějin hornictví 23 -- Roč. 128 (1993)
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k využití odpadních surovin s obsahem stříbra / Krištofová, Dana, Kuchař, Lumír -- In: Konference o efektivním využití drahých kovů v národním hospodářství -- ISBN 80-02-00283-0 -- s. 135-141
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k vývoji jílovitých sedimentů Českého masívu / Šrámek, Jan -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1981, č. 3 (1983), s. 296
Zdroj: ČGS (UNM)
Příspěvek k výzkumu flotačního zpracování siderito-barytové suroviny z odkaliště ŽB Rudňany / Rezek, Karel, Sumarová, Ladislava -- In: Rudy -- Roč. 34, č. 9 (1986), s. 250-254
Zdroj: ČGS (UNM)