Browse
from 

Posloupnost diagenetických změn ve vápencích na hraničním stratotypu silur/devon, Klonk u Suchomast. (Sequence of diagenetic changes in the limestones of the Silurian/Devonian boundary stratotype, Klonk near Suchomasty) / Hladil, Jindřich -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (1993), s. 51-53
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Posloupnost metamorfózy a kataklázy ortorul a migmatitů orlického bloku desenské klenby / Rajlich, Petr, 1944- -- In: Časopis Slezského muzea. Série A -- Roč. 33, č. 1 (1984), s. 23-32, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Posloupnost žilných hornin středočeského plutonu / Žežulková, Valentina -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 64, č. 5 (1989), s. 277-286
Zdroj: ČGS (UNM)
Poslové Tyrkysové paní / Mrázek, Ivan, 1940- -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 12, č. 5 (2004), s. 415-416
Zdroj: ČGS (UNM)
Posouzení astrologické předpovědi na léto 1998 / Střeštík, Jaroslav -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Sborník referátů ze semináře -- s. 160-164
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Posouzení bezpečnosti kamenité přehrady Šance pomocí numerických modelů kalibrovaných podle výsledků měření in situ / Doležalová, Marta, 1932-, Glac, František, Hladík, Ivo, Zemanová, Vlasta -- In: Geotechnika -- ISSN 1211-913X -- Roč. 12, č. 2 (2009), s. 3-12
Zdroj: ČGS (UNM)
Posouzení kvality různých modelů řad průměrných měsíčních průtoků / Procházka, Miroslav -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 39, č. 5-6 (1991), s. 345-363
Zdroj: ČGS (UNM)
Posouzení kvality sedimentů z nádrže Vůznice (CHKO Křivoklátsko) a možnosti jejich využití pro zemědělské účely / Benešová, Libuše, 1944-, Cepáková, Šárka, Doležalová, Lucie, Komínková, Dana, 1971- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 63, č. 6 (2013), s. 198-202
Zdroj: ČGS (UNM)
Posouzení mechanických vlastností hornin pokryvných útvarů hornoslezské pánve z komplexu vrtně-technologických a karotážních dat
Posouzení možnosti planárního sesutí skalního svahu / Kloss, Karel -- In: Rudy -- Roč. 36, č. 3 (1988), s. 61-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Posouzení možnosti sanace horninového prostředí znečištěného anorganickými sloučeninami / Landa, Ivan, 1945-, Šráček, Ondřej -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 49, č. 10 (1999), s. 206-209
Zdroj: ČGS (UNM)
Posouzení možných příčin poklesu hladiny turonské zvodně v okolí Čertových zdí na základě dlouhodobého monitoringu / Datel, Josef, Ekert, Vladimír, Maršalko, Pavel, Mužík, Václav -- In: Voda - strategická surovina pro 21. století -- ISBN 978-80-248-2026-2 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Posouzení ohrožení Jizerských hor plošnou vodní erozí / Marek, Jan -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 6, č. 5-6 (1999), s. 44-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Posouzení ovlivnění vodních toků po ukončení těžby uranu v oblasti ložiska Olší / Badurová, Jana, Březinová, Radmila, Hudcová, Hana, Rozkošný, Miloš, Sova, Jaroslav -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 59, č. 11 (2009), s. 389-392
Zdroj: ČGS (UNM)
Posouzení oxireaktivity uhlí ČSFR na základě oxidačních tepel / Taraba, Boleslav -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 9 (1992), s. 309-313
Zdroj: ČGS (UNM)
Posouzení říčního profilu Bíliny z hlediska ekotoxicity a saprobity / Ambrožová, Jana, 1972-, Sládeček, Vladimír, 1924-, Sládečková, Alena -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 52, č. 9 (2002), s. 277-278
Zdroj: ČGS (UNM)
Posouzení seismického zatížení středověkého Dolu Jeroným v České republice / Kaláb, Zdeněk -- In: Acta Montanistica Slovaca -- ISSN 1335-1788 -- Roč. 8, č. 1 (2003), s. 36-41
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Posouzení seizmického zatížení Stonavy slabými důlně indukovanými seizmickými jevy - výsledky experimentálního měření / Kaláb, Zdeněk, Knejzlík, Jaromír -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 9, č. 2 (2009), s. 91-96
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Posouzení selektivní agregační účinnosti makromolekulárních látek na monominerálních suspenzích magnezitu a dolomitu / Černotová, Lenka, Fečko, Peter, Raclavská, Helena, 1959- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 35, č. 1 (1989), s. 101-134
Zdroj: ČGS (UNM)
Posouzení stability hrází na řece Odře s využitím GIS / Grygar, Radomír, Marschalko, Marian -- In: Niva z multidisciplinárního pohledu III -- s. 32-33
Zdroj: ČGS (UNM)