Browse
from 

Průzkumné práce v rosicko-oslavanském revíru / Malý, Lubomír -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 74, č. 2 (1999), s. 115-118
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkumný program nerostných surovin pro MŠLZ, n. p. Velké Opatovice / Vykydal, Vítězslav -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 139-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Průzkumný vrt Köpingsberg-3 / Šmolík, Stanislav, Zaňát, Josef -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 33, č. 2 (1988), s. 365-381
Zdroj: ČGS (UNM)
Prvá československá vulkanologická expedícia na Kamčatke / Dublan, Ladislav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 2 (1989), s. 61
Zdroj: ČGS (UNM)
Prvé ložisko zeolitu v Československu : výsledky prieskumu klinoptiolitového tufu v Nižnom Hrabovci (východné Slovensko) / Varga, Imrich -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 16, č. 4 (1984), s. 371-376
Zdroj: ČGS (UNM)
Prvé skúsenosti s priemyselnou ťažbou štrkov na vyťaženom rašelinisku / Földes, Andrej, Liko, Pavel -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 30 (1988), s. 213-215
Zdroj: ČGS (UNM)
Prvé údaje o kryštalinite illitu z alpínsky metamorfovaných hornin veporika / Hacura, Anton, Janák, Marián, Plašienka, Dušan, Vrbatovič, Peter -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 21, č. 1 (1989), s. 43-51
Zdroj: ČGS (UNM)
Prvková a izotopická frakcionace během laserové ablace geologických vzorků metodou ICP-MS / Košler, Jan, Míková, Jitka -- In: 5. kurz ICP spektrometrie -- ISBN 978-80-903732-8-0 -- 6
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Prvková a izotopická frakcionace při analýze metodou ICP-MS, zejména během laserové ablace geologických vzorků / Míková, Jitka -- In: 6. kurz ICP spektrometrie -- ISBN 978-80-904539-1-3 -- 7
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Prvková analýza a speciace / Rychlovský, Petr -- In: Moderní analytické metody v geologii -- ISBN 978-80-86238-34-0 -- 7
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: UK, PřF
Prvky globálnej tektoniky v geofyzikálnych poliach ČSSR / Obernauer, Dušan -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 4 (1987), s. 124-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí České republiky / Frantál, Bohumil, Klapka, Pavel -- In: Česká geografie v evropském prostoru -- S. 1136-1142
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Prvky kulturní a přírodní krajiny jako významné atributy heraldické symboliky ve znacích měst a obcí ČR / Frantál, Bohumil, Klapka, Pavel -- In: Česká geografie v Evropském prostoru (Sborník abstraktů referátů z XXI. sjezdu České geografické společnosti) -- s. 191-192
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Prvky skupiny vzácnych zemín v žilných karbonátoch ložiska Slovinky a ich význam pri skúmaní genézy ložiska / Ivan, Peter -- In: Geochémia geologických procesov a životného prostredia -- s. 159-162
Zdroj: ČGS (UNM)
Prvky vzácných zemin, izotopy kyslíku a plynokapalné uzavřeniny v karbonátových horninách / Dobeš, Petr, Drábek, Milan, Hladíková, Jana, Pudilová, Marta, Žák, Karel, 1957- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 42-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Prvky vzácných zemin v horninách kry Pradědu / Kus, Čestmír, Slivka, Vladimír, 1953-, Zamarský, Vítězslav, 1938- -- In: Věstník Ústředního ústavu geologického -- Roč. 62, č. 1 (1987), s. 15-24
Zdroj: ČGS (UNM)
Prvky vzácných zemin v železomanganových konkrecích Tichého oceánu / Chramosta, Jiří -- In: 3. cyklický mineralogický seminář -- s. 49-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Prvky vzácných zemin v železomanganových konkrecích Tichého oceánu / Chramosta, Jiří -- In: Stopové a vzácné prvky v minerálech a nerostných surovinách -- s. 49-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Prvky vzácných zemin: vlastnosti, použití, historie / Škoda, Radek -- In: Minerál -- ISSN 1210-0710 -- Roč. 18, č. 5 (2010), s. 388-396
Zdroj: ČGS (UNM)
První bezpečně prokázaný předvariský monazit v moldanubiku / Goliáš, Viktor, Korbelová, Zuzana, Procházka, Václav, Rajlich, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce .... (Geoscience Research Reports for....) -- ISSN 0514-8057 -- Roč. 2010, č. 1 (2010), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF