Browse
from 

Staurolitové horniny Hrubého Jeseníku / René, Miloš -- In: Sborník referátů ze semináře Mineralogie Českého masivu a Západních Karpat, 29.-31.5.2002 Olomouc a Petrov nad Desnou -- ISBN 80-244-0454-0 -- s. 70-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav a další vývoj v prognóze rekultivačních prací na Mostecku / Kašpar, Jiří, Měsková, Lenka -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice : sborník anotací : 17.10.-19.10.2006 Příbram. Sekce S, Sanace a rekultivace po těžbě -- [1] s. S 16
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav a experimentální možnosti oddělení geotechniky / Chlumský, Jan, Erdinger, Zdeněk -- In: 1.Česko-polské geomechanické symposium -- s. 29-32
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Stav a metody dálkového průzkumu přírodních a antropogenních krajinných struktur na Geografickém ústavu ČSAV v Brně / Kolejka, Jaromír, 1954- -- In: Zprávy Geografického ústavu ČSAV -- ISSN 0375-6122 -- Roč. 24, č. 1 (1987), s. 17-30
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav a ochrana horninového prostředí v České republice / Reichmann, František -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 41, č. 12 (1993), s. 381-382
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav a perspektivy hlubinného seizmického výzkumu v ČSSR / Fejfar, Milan, Ibrmajer, Ivan, Mayerová, Milica, Walter, Petr -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 17-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav a perspektivy využití stroncia ve světě a v ČSSR / Trebichavský, Jan -- In: Nerostné suroviny -- Roč. 15, č. 1-2 (1983), s. 78-123
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav a perspektivy využití světové surovinové základny stroncia a možnosti výroby sloučenin stroncia v ČSSR / Trebichavský, Jan -- In: Rudy -- Roč. 31, č. 5 (1983), s. 165-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav a program průzkumu v Jihomoravské lignitové pánvi / Ilčík, Václav, Krejčí, Břetislav -- In: Sborník GPO -- Č. 33 (1987), s. 105-109
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav a vývoj lesních půd na TVP v Krkonoších v letech 1980-1998 / Matějka, Karel, Podrázský, Vilém, Vacek, Stanislav -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 37, č. 1 (2000), s. 150-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav a vývoj půd v bilaterální Biosférické rezervaci Krkonoše/Karkonosze / Boček, Miloš, Mikeska, Miroslav, 1961-, Podrázský, Vilém, 1961-, Vacek, Stanislav, 1954- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 44/1 (2007), s. 129-139
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav architektonických památek a paleontologie / Gába, Zdeněk, 1939-, Pek, Ilja -- In: Památky a příroda -- ISSN 0139-9853 -- Roč. 7, č. 7 (1982), s. 408-409
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav budování Registru svahových nestabilit v ČGS / Čoupek, Petr, Fifernová, Martina, Kašperáková, Dagmar, Krejčí, Zuzana, Kycl, Petr, Metelka, Václav, Moravcová, Olga, Petrová, Vladimíra, Šikula, Jan, Škuta, Svatopluk, Zemková, Michaela -- In: Svahové deformace a pseudokras 2009. Elektronický sborník referátů z konference, 13.-15. 5.2009 ve Vsetíně -- ISBN _ -- 1
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Stav dokumentace krasových jevů v podmínkách muzea Blansko / Škapík, Jan -- In: Speleologický průzkum a výzkum v chráněných krajinných oblastech : IX. ročník mezinárodní školy ochrany přírody krasových oblastí, Moravský kras 24.-26.9.2001 : sborník referátů -- s. 90
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav geologického výzkumu bezpečného uložení vysoce radioaktivních odpadů v České republice / Kříž, Jiří, Novotný, Pavel, 1954- -- In: Geologové proti ničení životního prostředí: sborník přednášek -- ISBN 80-7075-155-X -- s. 13-70
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav kontaminace půd v ČR / Němeček, Jan, Podlešáková, J. -- In: Sborník referátů ze semináře Analýza kontaminovaných zemin a půd -- s. 23-43
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav lesních půd klečového pásma Krkonoš / Podrázský, Vilém -- In: Geoekologiczne problemy Karkonoszy. Tom I -- ISBN 83-85340-53-X -- s. 191-198
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav poznání zábřežského krystalinika a mírovského "kulmu" / Janoška, Martin -- In: Acta Universitatis Palackianae olomucensis, Facultas rerum naturalium. Geologica -- ISSN 0231-9365 -- Roč. 35 (1997), s. 61-80
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav prací na úkole "Soubor geologických a účelových map 1:50 000" / Cicha, Ivan, 1932- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997 -- ISSN 0514-8057 (1998), s. 9
Zdroj: ČGS (UNM)
Stav prací na úkolu "Soubor geologických a účelových map pro životní prostředí" / Cicha, Ivan, 1932- -- In: Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997 -- ISBN 80-7212-054-9 -- s. 15
Zdroj: ČGS (UNM)