Browse
from 

Vliv útlumu dotované báňské výroby na efektivní využívání surovinové základny v s.p. Rudné doly Příbram / Aulický, Radim, Iványi, Koloman -- In: Uhlí-Rudy -- ISSN 0041-5812 -- Roč. 40, č. 2 (1992), s. 33-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv útlumu hlubinného dobývání černého uhlí v OKR na krajinu. 1. část / Martinec, Petr, Schejbalová, Božena -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 51, č. 8 (2003), s. 3-9
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv útlumu hlubinného hornictví na děje v litosféře a životním prostředí
Vliv útlumu těžby uhlí v OKR na změnu podmínek pro územní plánování a stavby na území poddolovaném a ohroženén výstupem důlních plynů a existenci starých důlních děl / Černý, Ivo, Hájek, Radislav, Klát, Jaroslav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 7, č. 12 (2000), s. 5-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv uzavřeného vzduchu na proudění vody a transport látek v heterogenní půdě: experimentálni sestava
Vliv variability vývoje hnědouhelné sloje na kvantitativní a kvalitativní údaje prognózy těžby / Botula, Jiří, 1959-, Nováček, Jiří, Rucký, Pavel -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 14, č. 3 (2007), s. 36-40
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv vegetace na vývoj říční nivy Moravy na Strážnickém Pomoraví / Kadlec, Jaroslav, Kalicki, T., Rybníček, M., Stehlík, F., Světlík, Ivo, Svitavská-Svobodová, Helena -- In: Historie flóry a vegetace v pozdním glaciálu a holocénu ve světle aktuálních poznatků : program a abstrakty -- S. 21-21
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vliv vegetační pokrývky na režim odtoku povrchové a podzemní vody / Buchtele, Josef, 1936-, Tesař, Miroslav, 1956- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 63, č. 8 (2013), s. 256-261
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv vegetačního krytu a stanovištních podmínek na aktuální evapotranspiraci / Duffková, Renata, Zajíček, Antonín -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 59, č. 4 (2009), s. 121-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv vegetačního porostu a jeho změn na vodní režim půd v pramenných oblastech Krkonoš / Dvořák, Igor Jan, 1962-, Šír, Miloslav, 1956-, Tesař, Miroslav, 1956- -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 41/1 (2004), s. 30-37
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv velkých staveb na odtok v zemědělsko-lesním povodí Cerhovického potoka / Nechvátal, M., Soukup, Mojmír, 1946- -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 56, č. 8 (2006), s. 285-288
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv větrných elektráren na percepci krajiny a životního prostředí / Cetkovský, Stanislav, Frantál, Bohumil, Kunc, J. -- In: Životné prostredie -- ISSN 0044-4863 -- Roč. 42, č. 6 (2008), s. 307-312
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv vodních nádrží na životní prostředí / Kříž, Hubert, 1933- -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 46, č. 12 (1996), s. 379-382
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv volby funkcí útlumu na výsledky řešení pasternakovského modelu zeminy uvažujícího vliv primární konsolidace / Štěpánek, Petr -- In: 4. geotechnické sympozium -- s. 110-121
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv vstupních parametrů na kvalitu geotechnických výpočtů / Škopek, Jiří, 1922-2005 -- In: Současná problematika zakládání bytových a občanských staveb -- s. 214-218
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv výběru interpolační metody na přesnost výpočtu zásob uhelného ložiska / Staněk, František -- In: Věstník Českého geologického ústavu (Bulletin of the Czech Geological Survey) -- ISSN 0042-4730 -- Roč. 74, č. 2 (1999), s. 211-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv výběru interpolační metody na přesnost výsledku výpočtu zásob uhelného ložiska
Vliv vybraných ekologických zátěží na tok Labe / Eckhardt, Pavel -- In: VTEI - Vodohospodářské technicko-ekonomické informace -- ISSN 0322-8916 -- Roč. 51, č. 1 (2009), s. 17-19
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv výchozích hornin na mineralogické složení a textury greisenů / Štemprok, Miroslav, 1933- -- In: Vplyv geologického prostredia na zrudnenie -- s. 81-90
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv výměnných kationtů na vazbu iontů těžkých kovů kaolinitem, illitem a montmorillonitem / Borovec, Zdeněk -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Roč. 1982, č. 1-2 (1983), s. 81-100
Zdroj: ČGS (UNM)