Browse
from 

Vliv důlních vod na řeku Bílinu ve střední části SHR / Píša, Václav -- In: Hnědé uhlí -- ISSN 0322-9548 -- Č. 1 (1986), s. 28-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv dusíkatých hnojiv na kvalitu podzemních vod / Vrba, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 7 (1986), s. 194-197
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv dusíkatých hnojiv na znečištění vod / Husák, Karel -- In: Sborník Československé geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 91, č. 1 (1986), s. 28-41
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv elastické anizotropie na seizmická vlnová pole ve studiích struktury litosféry / Červený, Vlastislav, 1932-, Pšenčík, Ivan -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 87-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv erozí a klasických žil ve slojích na těžbu / Pešek, J., Sýkorová, Ivana -- In: Documenta geonica 2006. 6. česko-polská konference "Geologie hornoslezské pánve". -- S. 139-144
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vliv extrémních povodní na dlouhodobé změny prostředí údolní nivy / Langhammer, Jakub, 1969- -- In: Krajinotvorné programy -- ISBN 80-7212-307-6 -- s. 62
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv geologické stavby fundamentu na uhlonosnost svrchnopaleozoických pánví středočeské oblasti / Pešek, Jiří, 1936- -- In: 1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa -- s. 48
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv geologické stavby na vývoj svahových pohybů na Mladoboleslavsku / Rybář, Jan -- In: Svahové deformace a pseudokras -- s. 1-37
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Vliv geologické stavby na zvýšení hodnot radonu v objektech situovaných na nízkém radonovém indexu / Barnet, Ivan, Fojtíková, Ivana, Pacherová, Petra -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2007 -- ISSN 0514-8057 -- Č. srpen (2008), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vliv geologické stavby svahů na vznik a výskyt blokovobahenních proudů : (25-22 Frýdek-Místek, 25-23 Rožnov pod Radhoštěm) / Šilhán, Karel, 1982- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 (2010), s. 127-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv geologického podloží na chřadnutí smrčin v západních Čechách: vyhodnocení 21 petrograficky homogenních povodí Slavkovského lesa metodami dálkového průzkumu Země na 7 různých horninách / Cudlín, Pavel, Krám, Pavel, Malenovský, Zdeněk -- In: Atmosférická depozice 2004 -- ISBN 80-02-01659-9 -- 8
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vliv geologického podloží na neutralizační vlastnosti malých povodí vystavených kyselé atmosférické depozici / Hruška, Jakub, Krám, Pavel, 1960- -- In: Sborník přednášek a materiálů k I.konferenci o hornické minulosti a budoucnosti regionu Slavkovského lesa -- s. 54-59
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv geologického podloží na obsah přírodních radionuklidů v podzemních vodách, mapy radonového indexu a možnosti odstranění radionuklidů při úpravě vody / Barnet, Ivan, Hanslík, Eduard (2012) -- In: Radioaktivní látky v životním prostředí -- ISBN 978-80-86832-64-7
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: ČGS (RIV)
Vliv geomagnetické aktivity na průběh stratosférického ohřevu / Bochníček, Josef, Davídkovová, Hana, Hejda, Pavel, Huth, Radan -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 97-102
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vliv geomagnetické aktivity na regionální a globální teplotu vzduchu / Bucha, Václav -- In: Meteorologické zprávy -- Roč. 58, č. 5 (2005), s. 139-145
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vliv geomorfologie na utváření hydrografické sítě v povodí Bečvy / Mihola, Ludvík -- In: Časopis Slezského muzea. série A -- Roč. 36, č. 2 (1987), s. 125-136
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv heliogeofyzikálních faktorů na zemědělskou produkci / Střeštík, Jaroslav -- In: Vývoj životního prostředí pod tlakem civilizačních procesů z hlediska bioklimatologie. Souhrny -- s. 6
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vliv heterogenity půdního povrchu a pokryvu na povrchový odtok a smyv půdy za podmínek simulovaných přívalových srážek / Janeček, Miloslav, 1941- -- In: Vědecké práce -- ISSN 1210-1672 -- Č. 7 (1991), s. 41-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv hlubšího geologického podloží na koncentraci radonu v kvartérních sedimentech / Barnet, Ivan, Pacherová, Petra -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 2
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vliv hmotnosti navážky na chyby stanovení složky vyvolané heterogenitou vzorku / Dempír, Josef -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 31, č. 1 (1989), s. 24-25
Zdroj: ČGS (UNM)