Browse
from 

Vliv průmyslu na aeromagnetický obraz Liberce a okolí / Rous, Ivan, Šalanský, Karel -- In: Sborník Severočeského muzea. Přírodní vědy -- ISSN 0375-1686 -- Roč. 23 (2003), s. 3-10
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv průzkumné uranové těžby na životní prostředí-gamaspektrometrická měření obsahu uranu v jemnozrnných fluviálních sedimentech na lokalitě Harrachov-Rýžoviště (Krkonoše) / Hanák, Jaromír, Mrázová, Štěpánka, Skácelová, Zuzana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2008 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2009), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Vliv průzkumu a těžby ropy a zemního plynu na životní prostředí / Dorda, Petr, Duroň, Jan, Kachlík, Rostislav -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 3 (2004), s. 24-29
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv předchozí hlubinné těžby na kvalitu povrchově dobývané uhelné hmoty a na průběh diagramu zastoupení vrstev / Nováček, Jiří, Rucký, Pavel -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 1 (2005), s. 26-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv přesností informací o hodnotách obsahu popela v uhlí získaných pomocí aproximativních regresních funkcí z hodnot zdánlivé hustoty na průběh diagramů upravitelnosti / Nováček, Jiří -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 4, č. 5 (1997), s. 166-171
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv přesnosti lokalizace na stanovení mechanismu vzniku ohniska / Veselá, Vlasta -- In: Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice.(Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů -- s. 143-149
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv příměsí SrO a V2O5 na vznik hlinitohořečnatého spinelu z práškových komponent / Vídenská, Magdaléna -- In: Sborník Vysoké školy chemicko-technologické v Praze. Řada L -- Roč. 1985, č. 13 (1986), s. 63-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv půdní mikromorfologie na půdní vlastnosti ovlivňující transport kontaminantů v zemědělských půdách / Kočárek, M., Kodeš, V., Kodešová, R., Kozák, J., Šimůnek, J., Žigová, Anna -- In: Zborník príspevkov : Pôda v modernej informačnej spoločnosti -- S. 476-485
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vliv půdního profilu na srážkoodtokový proces / Císlerová, Milena, 1940-, Hrnčíř, Miroslav, Novák, Lukáš, Šanda, Martin, 1971- -- In: Journal of hydrology and hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 54, č. 2 (2006), s. 183-191
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti / Konečný, Pavel, Kožušníková, Alena, Nowakowski, A. -- In: Uhlí, rudy, geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 52, č. 5 (2004), s. 13-16
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Vliv působení teploty na změny propustnosti hornin za trojosého stavu napjatosti / Konečný, Pavel, 1969-, Kožušníková, Alena, Nowakowski, Andrzej -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 11, č. 5 (2004), s. 13-16
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv radioaktivity monazitu na okolní minerály v žulách centrálního masívu a horninách moldanubika; implikace pro "radioaktivní teplo" / Procházka, Václav -- In: 3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce -- ISBN 978-80-87139-11-0 -- s. 63
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv rašelinišť na kvalitu surové vody z vodárenských nádrží / Veselá, Jitka, Zahrádka, Vlastimil -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 57, č. 8 (2007), s. 285-286
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv rašelinišť na odtokový proces : případová studie povodí Vydry a Křemelné na Šumavě (jihozápadní Česko)
Vliv regionálního jímání podzemní vody na přírodní poměry / Čurda, Stanislav, Milický, Martin -- In: Vodní hospodářství : voda-ovzduší-půda-odpady -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 48, č. 8 (1998), s. 194-200
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv rekultivace na retenční a další ekologické funkce povrchu výsypek / Čermák, Petr, 1946-, Ondráček, Vratislav -- In: Zpravodaj Hnědé uhlí -- ISSN 1211-0655 -- Č. 3 (2002), s. 18-25
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv reliéfu krystalinického základu jv. okraje Českého masívu na strukturní vývoj mladších jednotek / Buday, Tibor, 1913-2001, Oujezdská, Vlasta, Weiss, Jaroslav, 1931-1988 -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa : sborník referátů ze semináře konaného ve dnech 2. - 5.5. 1988, Dům vědeckých pracovníků SAV, Smolenice -- s. 185-190
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv reliéfu na složení fluviálních hlín / Růžičková, Eliška, Zeman, A. -- In: Zprávy o geologických výzkumech -- ISSN 0514-8057 -- - (2000), s. 70-71
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vliv reliéfu na složení fluviálních hlín / Růžičková, Eliška, Zeman, Antonín -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999 -- ISSN 0514-8057 (2000), s. 70-71
Zdroj: ČGS (UNM)
Vliv revitalizace říční sítě na podzemní vody / Kříž, Hubert -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 49, č. 10 (1994), s. 303
Zdroj: ČGS (UNM)