Browse
from 

Využití freonů (CFC11,12,113), SF6 a tritia pro určení a zastoupení recentních vod kontaminovaných dusičnany v české křídové pánvi (jímací území Litá a Řepínský důl) / Bruthans, Jiří, Kadlecová, Renata -- In: XII. národní hydrogeologický kongres -- ISBN 80-903635-0-4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití fyzikálních vlastností hornin při modelování účinků kapalinových paprsků vysoké energie / Hlaváč, Libor -- In: Fyzikální vlastnosti hornin a jejich využití v geofyzice, geologii a ekologii VI. Sborník referátů -- s. 48-51
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využití gamaspektrometrie a metody RFA na vybraných lokalitách průzkumu a těžby uranu na území Krkonošského národního parku / Knésl, Ilja, Mrázová, Štěpánka, Rambousek, Petr -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2009 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2010), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití gamaspektrometrie pro výzkum draslíkem bohatých hornin v draslíkem chudých vulkanických komplexech - Doupovské hory, severozápadní Čechy / Mlčoch, Bedřich, Rapprich, Vladislav, 1979-, Skácelová, Zuzana -- In: Sborník Muzea Českého ráje -- Roč. 3 (2008), s. 59-60
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití genetických algoritmů v koncepčním srážkoodtokovém modelu / Kremláček, Ivo -- In: Journal of Hydrology and Hydromechanics -- ISSN 0042-790X -- Roč. 48, č. 1 (2000), s. 16-31
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití geocachingu pro vzdělávání v oblasti nebezpečí a rizika vzniku sesuvů / Klimeš, Jan -- In: Geografické rozhledy -- ISSN 1210-3004 -- Roč. 21, č. 5 (2012), s. 26-27
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Využití geofyzikálních metod pro řešení ochrany životního prostředí / Hofrichterová, Libuše, Poláček, Aleš -- In: Proceedings of the International Conference Environment and Mineral Processing. Part I, Environment -- s. 5-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití geofyzikálních metod při analýze georeliéfu horských oblastí / Duras, Roman, Dušek, Radek, 1962-, Hradecký, Jan, 1974-, Pánek, Tomáš, 1977- -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 57, č. 3 (2005), s. 267-284
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití geofyzikálních odstřelů při seismických refrakčních profilech na stratovulkánu Doupov / Brož, Milan, Těšitel, M. -- In: Zpravodaj společnosti pro trhací techniku a pyrotechniku -- -, č. 2 (2009), s. 18-23
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Využití Geografického informačního systému při ochraně podzemních vod / Hrkal, Zbyněk -- In: Sborník geologických věd. Hydrogeologie-inženýrská geologie -- ISSN 0036-5289 -- Roč. 21 (2001), s. 37-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití geografie ve výzkumu životního prostředí
Využití geoinformačních technologií pro hodnocení vývoje stokových poměrů v poddolovaném území / Rapant, Petr, 1960- -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II -- ISBN 80-248-0492-1 -- s. 707-714
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití geomagnetických a seizmických dat pro zjišťování hloubky krystalinika v oblasti jihovýchodní Moravy / Bucha, Václav, 1928- -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 149-152
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí / Andrejkovič, T., Hofírková, Sylvie, Ivan, Antonín, Kirchner, Karel, Petrová, A. -- In: Geografie. Sborník české geografické společnosti -- ISSN 1212-0014 -- Roč. 106, č. 2 (2001), s. 122-125
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využití geomorfologického mapování při studiu antropogenních tvarů reliéfu v Národním parku Podyjí / Andrejkovič, Tibor, Hofírková, Sylvie, Ivan, Antonín, Kirchner, Karel, 1951-, Petrová, Andrea -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 106, č. 2 (2001), s. 122-125
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití geomorfologických poznatků v seismologii / Hrádek, Mojmír -- In: Sborník referátů z celostátní konference seismologů "Seismologie a životní prostředí" -- s. 56-60
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využití georadaru při vyhledávání starých podzemních staveb a pozůstatků budov / Stoniš, Milan -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 225-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití GIS a distribuovaných srážko-odtokových modelů v odhadu hydrologických parametrů malých povodí. Případová studie z NP České Švýcarsko a Jetřichovického potoka / Fárek, Vladimír, Pallós, Radek, Říhová, Veronika, Unucka, Jan -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 64, č. 1 (2014), s. 1-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití GIS a hydrologických modelů v managementu povodí / Unucka, Jan -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 58, č. 3 (2008), s. 91-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití GIS ARC/INFO při geomorfologickém výzkumu se zaměřením na morfostrukturní analýzu zvolené oblasti / Dvořák, Lubomír -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 100, č. 1 (1995), s. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)