Browse
from 

Využití georadaru při vyhledávání starých podzemních staveb a pozůstatků budov / Stoniš, Milan -- In: Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part I -- ISBN 80-248-0246-5 -- s. 225-230
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití GIS a distribuovaných srážko-odtokových modelů v odhadu hydrologických parametrů malých povodí. Případová studie z NP České Švýcarsko a Jetřichovického potoka / Fárek, Vladimír, Pallós, Radek, Říhová, Veronika, Unucka, Jan -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 64, č. 1 (2014), s. 1-5
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití GIS a hydrologických modelů v managementu povodí / Unucka, Jan -- In: Vodní hospodářství -- ISSN 0322-8231 -- Roč. 58, č. 3 (2008), s. 91-95
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití GIS ARC/INFO při geomorfologickém výzkumu se zaměřením na morfostrukturní analýzu zvolené oblasti / Dvořák, Lubomír -- In: Sborník České geografické společnosti -- ISSN 0231-5300 -- Roč. 100, č. 1 (1995), s. 3-9
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití GIS metod pro ocenění a ochranu termálních a minerálních vod
Využití GIS při detekci neotektoniky na příkladu Vsetínských vrchů a okolí / Bíl, Michal -- In: Geografie - Sborník České geografické společnosti -- ISSN 1210-115X -- Roč. 108, č. 2 (2003), s. 101-114
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití grafů pro studium topologie reliéfu / Rapant, Petr, 1960- -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské-Technické univerzity Ostrava. Řada hornicko-geologická -- ISSN 0474-8476 -- Roč. 48, č. 1 (2002), s. 121-130
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem v geochemii / Mihaljevič, Martin, Strnad, Ladislav, Šebek, Ondřej -- In: Chemické listy -- ISSN 0009-2770 -- Roč. 98, č. 3 (2004), 8
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Využití hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem v geochemii / Mihaljevič, Martin, Strnad, Ladislav, Šebek, Ondřej -- In: Keramický zpravodaj -- ISSN 1210-2520 -- Roč. 24, č. 1 (2008), 7
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: UK, PřF
Využití hornin pro výrobu minerálních vláken / Gregar, Antonín, Krutský, Norbert, Polášková, Iva -- In: IV. konference o tavených horninách -- s. 43-46
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití infračervené spektroskopie k hodnocení přirozeného organického znečištění povrchových vod / Sobota, Josef, Šorm, Jan, Žáček, Ladislav -- In: Vodní hospodářství. Řada B -- Roč. 36, č. 6 (1986), s. 162-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití infračervené spektroskopie při studiu půdní vody / Ivanek, Ondřej -- In: Vědecké práce 4 -- s. 78-83
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití injektáže při stabilizaci patní části výsypkových těles / Šípek, Martin -- In: Zpravodaj SHD -- ISSN 0323-0368 -- Č. 3 (1995), s. 59-66
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití integrálních charakteristik k odhadům hloubky těžiště a celkové hmotnosti anomálního tělesa z hodnot vertikálního gradientu gravitačního potenciálu známých na konečné množině / Burda, Miloslav -- In: Výzkum hlubinné geologické stavby Československa -- s. 169-172
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití internetových informací při výzkumu / Škrabalová, Jitka -- In: Povodně, krajina a lidé v povodí Moravy I. díl -- s. 33-37
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Využití izotopových analýz pro ověření zdrojů kontaminace dusíkatými látkami v modelovém území severní části třeboňské pánve (22-42 Bechyně, 22-44 Hluboká nad Vltavou, 23-31 Soběslav, 23-33 Veselí nad Lužnicí) / Bůzek, František, Čurda, Stanislav, Kadlecová, Renáta, Šanda, Martin -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 166-168
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití jemných flotačních odpadů úpravny Březové Hory pro výrobu vápennopískových cihel / Prudil, Jaroslav -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce Odkaliště -- s. 110-140
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití kalů z čištění odpadních splaškových vod pro účely ozelenění odvalu po těžbě a zpracování radioaktivních surovin / Jech, Jan, Smetana, Josef -- In: Vodní hospodářství a ochrana ovzduší -- ISSN 1210-4195 -- Roč. 44, č. 7 (1994), s. 16-21
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití kapilární plynové chromatografie k analýze normálních a izoprenoidních alkanů v ropách a bitumenech / Čáslavský, Josef -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 1988 (1990), s. 18-20
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití karotážních křivek při ložiskovém průzkumu hnědého uhlí v Severočeské pánvi / Dáňa, Jan -- In: Výběr prací 15 -- s. 87-106
Zdroj: ČGS (UNM)