Browse
from 

Využití přístroje SPEKTRO X-TEST (rentgenový fluorescenční spektrometr) pro nedestruktivní analýzu těžkých prvků / Adamus, Břetislav, Janda, Zdeněk -- In: Terra : Sborník Montanisticko-geologického nadačního fondu -- ISSN 1212-9747 -- Roč. 2 (1996), s. 34-36
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití pseudokrasových jeskyní a umělých skalních obydlí člověkem / Stárka, Vladimír -- In: Pseudokrasové jevy v horninách české křídové pánve: sborník příspěvků ze semináře -- s. 42-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití půdních vlastností ve výpočtu obsahu mědi, zinku, manganu a bóru v půdách / Beneš, Stanislav -- In: Acta montana -- ISSN 0365-1398 -- Č. 68 (1984), s. 101-107
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů : (25-23 Rožnov, 26-11 Jablunkov) / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003 -- ISSN 0514-8057 (2004), s. 53-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech (26-41 Jablunkov) / Břízová, Eva, Hradecký, Jan, Pánek, Tomáš, 1977- -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 65-69
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití pylové analýzy při řešení problematiky chronologie sesuvů ve Slezských Beskydech / Břízová, Eva, Hradecký, Jan, Pánek, T. -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2003), 5
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Využití radarové interferometrie v poddolovaném území na příkladu Ostravska / Kadlečík, Pavel, Schenk, Vladimír, Schenková, Zdeňka, Seidlová, Zuzana, Wegmüler, U. -- In: Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava -- ISSN 1213-1962 -- Roč. 9, č. 2 (2009), s. 69-74
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Využití radarových dat v geologickém průzkumu / Dornič, Ján -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 29, č. 6 (1987), s. 171-173, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití radionuklidů při řešení vybraných hydrogeologických problémů v severočeském hnědouhelném revíru / Dyk, Vladimír, Trachtulec, Jan, Trýzna, Pavel -- In: Uhlí -- Roč. 36, č. 11 (1988), s. 519-525
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití rastrovací elektronové mikroskopie a mikroanalýzy pro výzkum nerostných surovin / Civiš, Svatopluk, Kropáček, Jaroslav -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 28, č. 11 (1986), s. 311-312, obr. příl.
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití rentgenové práškové difrakční analýzy pro optimalizaci sanačních prací při havárii technologických nádrží / Eichler, František -- In: Mineralogie, geochemie a životní prostředí -- ISBN 80-7075-161-4 -- s. 75-77
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití rentgenového mikroanalyzátoru Link k ověření čistoty separace / Šanc, Ivo -- In: Separační metody používané v mineralogii -- ISBN 80-02-99145-1 -- s. 71-74
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití rezistivitní metody k vymezování zón v horninovém masivu ovlivněných starými důlními díly / Hofrichterová, Libuše -- In: Uhlí-Rudy-Geologický průzkum -- ISSN 0454-5524 -- Roč. 9, č. 2 (2002), s. 3-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití rtg-mikroanalýzy při ochraně památek / Cílek, Václav, jr., Langrová, Anna -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 155-156
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití RTG práškové difrakce pro stanovení chemického složení minerálů řady zirkonu / Vávra, Václav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 7 (2000), s. 164-166
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití sdruženého modelování při studiu stability svahů / Procházka, P., Trčková, Jiřina -- In: Experimentální analýza napětí 2004. 42nd International Conference -- s. 269-272
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Využití seizmického zdroje vibroseis při seizmických pracích v Československu
Využití selektivního shlukování sulfidů při jejich separaci / Jansa, Jiří -- In: Separační metody používané v mineralogii -- ISBN 80-02-99145-1 -- s. 55-58
Zdroj: ČGS (UNM)
Využití "semifosilních" zdrojů energie - úspěšná strategie při krizích bioty? / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 8 (1994), s. 447-448
Typ dokumentu: článek v novinách
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Využití "semifosilních" zdrojů energie - úspěšná strategie při krizích bioty? / Mikuláš, Radek -- In: Vesmír -- ISSN 0042-4544 -- Roč. 73, č. 8 (1994), s. 447-448
Zdroj: ČGS (UNM)