Browse
from 

Vztah mezi diagenezí, magnetickým přetiskem a tektonikou u Mokré (v. od Brna) / Hladil, Jindřich, Krs, Miroslav, Pruner, Petr -- In: Moravskoslezské paleozoikum. Sborník abstraktů z konference -- s. 5
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, GLÚ
Vztah mezi geo- a biodiversitou na příkladu sněhového pole "Mapa republiky" (Modrý důl) / Dvořák, Igor Jan, 1962-, Hejcman, Michal, 1976-, Kociánová, Milena, 1951-, Treml, Václav, 1974-, Vaněk, Jan -- In: Opera corcontica -- ISSN 0139-925X -- Roč. 41/1 (2004), s. 100-110
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah mezi indexy odrazu a vlnovou délkou anizotropních minerálů a nulovou bireflexí / Kašpar, Pavel -- In: 5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů -- s. 141-143
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah mezi látkovým složením a fyzikálně-mechanickými vlastnostmi pískovců hořického hřbetu a dalších míst / Šrámek, Jan -- In: Acta Universitatis Carolinae. Geologica -- ISSN 0001-7032 -- Č. 2 (1989), s. 209-222
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah mezi některými fyzikálními vlastnostmi stavebních a sochařských kamenů / Šrámek, Jan, Tolar, Vladimír -- In: Geologický průzkum -- ISSN 0016-772X -- Roč. 35, č. 5 (1993), s. 129-132
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah mezi nerostným složením, mechanicko-fyzikálními vlastnostmi a jejich dobyvatelností při odklizu v lomech Severočeského hnědouhelného revíru / Sloupská, Marcela -- In: Uhlí -- Roč. 34, č. 10 (1986), s. 414-419
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah mezi paleogeografií badenu karpatské předhlubně a vídeňskou pánví / Jiříček, Rudolf -- In: Scripta facultatis scientiarum naturalium Universitatis Masarykianae brunensis. Geology -- Roč. 30 (2000), s. 41-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah mezi pegmatity a alpskými žilami v kamenolomu u Horních Borů / Špinar, Petr -- In: Vlastivědný sborník Vysočiny. Oddíl věd přírodních -- ISSN 6505-8228 -- Roč. 12 (1995), s. 3-18
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah mezi puklinami a magmatickymi stavbami
Vztah mezi sedimentologií a paleoekologií / Kukal, Zdeněk, 1932- -- In: Paleoekologie : sborník z konference Organismy a prostředí v geologické minulosti z hlediska paleoekologie, sedimentologie a geochemie (1982 : Brno, Česko) -- s. 52-56, 150-155
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah mezi Solar Proton Events a poklesy troposférického tlaku na severní hemisféře v měsících říjen - březen / Bochníček, Josef, Davídkovová, Hana, Hejda, Pavel, Huth, Radan -- In: Člověk ve svém pozemském a kosmickém prostředí. Bulletin referátů z konference -- S. 94-96
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Zdroj: AV ČR, GFÚ
Vztah mezi uhlonosností a vulkanismem v černouhelných pánvích středočeské svrchnopaleozoické oblasti / Pešek, Jiří, 1936- -- In: Nové trendy a poznatky v československé ložiskové geologii -- ISBN s. 77-80 -- s. 235-242
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzťah mineralogickej a geochemickej zonálnosti na ložisku Zlatá Baňa (Slanské vrchy) / Divinec, Ľubomír, Ďuda, Rudolf -- In: Hornická Příbram ve vědě a technice, sekce světová naleziště drahých kamenů -- s. 264-272
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah miocenních sedimentů ke kerné tektonice okraje Českého masívu / Hrádek, Mojmír, 1938- -- In: Zemní (zemný) plyn a nafta -- ISSN 0016-772X -- Roč. 32, č. 3 (1987), s. 379-382
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah moldanubika, svrateckého a poličského krystalinika v rámci geologie východního okraje Českého masívu (24-11, Nové Město na Moravě, 14-33, Polička) / Melichar, Rostislav -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 2 (1995), s. 96-97
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah muskovitických pegmatitů ke geofyzikálním polím v oblasti Hrubého Jeseníku / Novák, Milan, 1952-, Rejl, Luboš, 1940- -- In: Acta Musei Moraviae, Scientiae naturales (Časopis Moravského muzea, Vědy přírodní) -- ISSN 0521-2359 -- Roč. 77, č. 1-2 (1992), s. 49-61
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah orientace říční sítě a strukturních prvků / Bíl, Michal -- In: Současný stav geomorfologických výzkumů -- ISBN 80-7042-790-6
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: ČGS (RIV)
Vztah orientace říční sítě a strukturních prvků (na příkladu povodí Vsetínské Bečvy) / Bíl, Michal -- In: Současný stav geomorfologických výzkumů -- ISBN 80-7042-790-6 -- s. 3-6
Zdroj: ČGS (UNM)
Vztah palynofacií a izotopu 13C v sedimentech křídy slezské jednotky : 25-22 Frýdek-Místek / Skupien, Petr -- In: Geologické výzkumy na Moravě a ve Slezsku v roce 2006 -- ISSN 1212-6209 -- Roč. 14 (2007), s. 42-44
Zdroj: ČGS (UNM)
Vzťah prirodzenej rádioaktivity a mineralogicko-petrografickej povahy hornín z vrtu Dolné Dunajovice-23 / Kátlovský, Vlastimil, Varčeková, Anna -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 15, č. 2 (1983), s. 141-150
Zdroj: ČGS (UNM)