Browse
from 

Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví (24-22 Olomouc, 34-22 Hodonín) / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 (2003), s. 52-54
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví / Břízová, Eva -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2002 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2003), 3
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Změny vegetace a klimatu v sedimentech řeky Moravy v CHKO Litovelské Pomoraví / Břízová, Eva -- In: Ochrana přírody -- ISSN 1210-258X -- Roč. 58, č. 10 (2003), 6
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV) -- ČGS (UNM)
Změny vegetace v širším okolí Černého jezera v období mezi 3400 př.n.l. a 1600 n.l.
Změny venkova v suburbánních oblastech / Kallabová, Eva, Martinát, Stanislav, Navrátil, J. -- In: Inproforum 2007 -- S. 423-427
Typ dokumentu: konferenční příspěvek (tuzemská konference)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Změny vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži / Adamcová, Jana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 -- Č. podzim (2007), 215
Typ dokumentu: článek v periodiku
Zdroj: ČGS (RIV)
Zmeny vybraných charakteristík hydrologického režimu opusteného koryta Dunaja vplyvom plánovanej prevádzky VD Gabčíkovo / Szolgay, Ján, jr. -- In: Vodohospodársky časopis -- ISSN 0042-790X -- Roč. 38, č. 2 (1990), s. 148-164
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny vybraných vlastností bentonitů při tepelné a salinní zátěži : 11-22 Kadaň / Adamcová, Jana -- In: Zprávy o geologických výzkumech v roce 2006 -- ISSN 0514-8057 (2007), s. 198-201
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny vybraných vlastností energetických popelovin při simulovaném a skutečném zvětrávání / Prášek, Jan -- In: Sborník prací Přírodovědecké fakulty Ostravské univerzity. Geografie - Geologie -- Č. 6 (1998), s. 175-178
Zdroj: ČGS (UNM)
Zmeny vybraných vlastností pódneho krytu vplyvom veĺkoplošného poĺnohospodárstva (na príklade konkrétneho poĺnohospodárského podniku) / Mederly, Peter -- In: Geografický časopis -- ISSN 0016-7193 -- Roč. 44, č. 1 (1992), s. 89-101
Zdroj: ČGS (UNM)
Změny využití krajiny způsobené svahovými deformacemi v modelové oblasti Mikulůvka/Bystřička/Růžďka (Vsetínsko) / Hlavinková, Pavlína, Kirchner, Karel -- In: Povodně, krajina a lidé v povodí Moravy III. díl -- s. 43-53
Typ dokumentu: část monografie (kapitola)
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zmiany v rzezbie den dolinnych i koryt rzecznych v sudeckiej czesci dorzecza Moravy po powodzi w lipcu 1997 / Hrádek, Mojmír -- In: Srodowiska górskie - ewolucja rzezby -- Roč. 2003, - (2003), s. 53-54
Typ dokumentu: abstrakt
Zdroj: AV ČR, ÚG
Zmienność mineralizacji miedziowej w dolomicie granicznym (Cechsztyn, monoklima przedsudecka w świetle badań statystycznych
Zmiennošč składu petrograficznego czwartorzedowych pokryw aluwialnych w dolinach Dunajca i Popradu
Zmiennošč włašcinošci fizyczno-mechanicznych budowlanych piaskowców istebniańskich obszaru Karpat / Buczek-Pulka, Małgorzata, Peszant, Czesław -- In: Zeszyty naukowe. Seria geologia-kwartalnik -- Roč. 10, 1984, č. 1 (1985), s. 5-34
Zdroj: ČGS (UNM)
Zmiešanovrstevnatý minerál typu illit/smektit: separácia, identifikácia, využitie / Franců, Juraj, 1957-, Šrodoň, Jan, Šucha, Vladimír, Zatkalíková, Viera -- In: Mineralia Slovaca -- ISSN 0016-7738 -- Roč. 23, č. 3 (1991), s. 267-274
Zdroj: ČGS (UNM)
Zmizí naše největší rašelinové jezero? / Kůrka, Antonín -- In: Naší přírodou -- ISSN 0231-7702 -- Roč. 7, č. 4 (1987), s. 82
Zdroj: ČGS (UNM)
Zmizí plochy odkališť u tepelných elektráren a tepláren? / Trčková, Jiřina -- In: Essentia - časopis o cestě za poznáním -- - (2003), s. 13/2003
Typ dokumentu: článek v odborném periodiku
Zdroj: AV ČR, ÚSMH
Zn-Pb-Cu mineralization in reef carbonates beneath the Upper Silesian Basin, Czech Republic: possible extremity of the Silesian-Cracow MVT district / Dolníček, Zdenek, Muchez, Philippe, Slobodník, Marek -- In: A.Piestrzynski et al.: Mineral deposits at the beginning of the 21st century -- ISBN 90-265-1846-3 -- 4
Typ dokumentu: článek ve sborníku
Zdroj: MU, PřF
Zn-Pb deposits originated by weathering