Podrobnosti záznamu

Název
   Expert opinion of an expert in the matter-bearing geological problems, including the calculation of available volume of gravel reserves on the territory of the land in the cadastral Spomyšl and its assessment in relation to the unit sales per tonne raw materials usual in a given territory
Další názvy
    Expertně znalecký posudek ve věci geologicko-ložiskové problematiky, včetně výpočtu disponibilního objemu zásob štěrkopísků na území předmětných pozemků v k.ú. Spomyšl a jejího zhodnocení ve vazbě na jednotkovou prodejní tunu suroviny obvyklou v daném území