Podrobnosti záznamu

Název
   Hodnocení hornin pro účely úkolu Okrouhlá Radouň - digitální mapy zájmového území a 3D model ložiska a zásobníku plynu
Autor
   Martinec, Petr
   Souček, Kamil
   Staš, Lubomír
Nakladatel
    DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem, odštěpný závod GEAM
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2009
Fyzický popis
    39 s. : CD-ROM
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva
Poznámky
    Autoři celkem: 3
    Překlad názvu: Rock Evaluation for the purposes of the task Okrouhlá Radouň - digital maps of interest area and 3D model of deposit and gas storage
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    geology
    granite rock properties
Klíčové slovo
    3D
    Digitální
    Hodnocení
    Hornin
    Ložiska
    Mapy
    Model
    Okrouhlá
    Plynu
    Radouň
    účely
    úkolu
    území
    Zájmového
    Zásobníku
Abstrakt (česky)
   Zpráva se zabývá hodnocením hornin pro posouzení možnosti umístění podzemního zásobníku plynu v zájmové oblasti "Okrouhlá Radouň". Jedná se převážně o laboratorní práce, které stanovují základní vlastnosti žuly. V rámci posuzování vlastností žuly byly stanoveny její fyzikálně mechanické vlastností hornin ve třech charakteristických směrech anizotropie (zkušební tělesa byla připravena ve třech na sobě kolmých směrech a to ve směrech přibližně kolmých na tři základní dominantní puklinové systémy Q, S a L), dále bylo provedeno podrobné petrografické a mineralogické vyhodnocení odebraného granitu. Z fyzikálně mechanických vlastností byly hodnoceny objemová hmotnost, pórovitost, nasákavost, tepelná vodivost, měrná objemová tepelná kapacita, pevnost v prostém tlaku, pevnost v příčném tahu a v tahu za rovinného ohybu, moduly přetvárnosti, Poissonovo číslo a abrazivita.
   Dále byly stanoveny meze porušení zájmových hornin podle Hoek - Brownova kritéria a bylo provedeno srovnání hodnot naměřených modulů přetvárnosti a elasticity stanovených zkouškou v jednoosém tlaku při cyklickém zatěžování.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012