Podrobnosti záznamu

Název
   Hodnocení hornin pro účely úkolu Skalka - digitální geologické mapy
Autor
   Martinec, Petr
   Souček, Kamil
   Staš, Lubomír
Nakladatel
    DIAMO, s.p., Stráž pod Ralskem, odštěpný závod GEAM
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2009
Fyzický popis
    49 s. : CD-ROM
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    výzkumná zpráva
Poznámky
    Autoři celkem: 3
    Překlad názvu: Rock Evaluation for the purposes of the task Skalka - digital geological maps
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    geology
    gneiss rock properties
    granulit rock properties
Klíčové slovo
    Digitální
    Geologické
    Hodnocení
    Hornin
    Mapy
    Skalka
    účely
    úkolu
Abstrakt (česky)
   Zpráva se zabývá hodnocením hornin pro posouzení možnosti umístění úložiště radioaktivního odpadu v zájmové oblasti "Skalka". Jedná se převážně o laboratorní práce, které stanovují základní vlastnosti hornin odebraných ze dvou lokalit. V rámci posuzování vlastností hornin byly stanoveny fyzikálně mechanické vlastností hornin ve dvou charakteristických směrech jejich anizotropie (ve směru podélném k foliaci hornin a ve směru kolmém k foliaci), dále bylo provedeno podrobné petrografické a mineralogické vyhodnocení odebraných hornin. Z fyzikálně mechanických vlastností byly hodnoceny objemová hmotnost, pórovitost, nasákavost, tepelná vodivost, měrná objemová tepelná kapacita, pevnost v prostém tlaku, moduly přetvárnosti, Poissonovo číslo a abrazivita. Dále byly stanoveny meze porušení zájmových hornin í podle Hoek - Brownova kritéria a bylo provedeno srovnání hodnot naměřených modulů přetvárnosti a elasticity stanovených zkouškou v jednoosém tlaku při cyklickém zatěžování.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012