Podrobnosti záznamu

Název
   Mineral Raw Materials and Mining Activity of the 21st Century : November 25-27, 2003, VŠB TU Ostrava, Czech Republic; Part II
Nakladatel
    VŠB - Technical University of Ostrava, Faculty of Mining and Geology
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2003
ISBN
    80-248-0492-1
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    21st
    25-27
    2003
    Activity
    Century
    Czech
    II
    Materials
    Mineral
    Mining
    November
    Ostrava
    Raw
    Republic
    VŠB
Části této monografie
    Analýza průtržových dějů důlního závodu Paskov OKD, a.s.
    Assessment of rockburts parameters inferred from in-situ observations
    Geochemie popílků vznikajících při společném spalování biomasy a uhlí
    Geofyzikální metody při řešení problematiky oblastí s dlouhodobou těžbou nerostných surovin
    Hlavní trendy v domácí těžbě nerostných surovin v letech 1993-2002
    Horizontální napětí v české části hornoslezské pánve
    Inženýrskogeologický průzkum deformací komunikace v Třinci - Vendryni
    The mechanical properties for sandstone rock samples in dynamic uniaxial cyclical loading
    Monitoring důlních vod na dole ČSM
    Nerostné suroviny první poloviny 21. století - současný stav, problémy a perspektivy
    Nerostné suroviny v zahraničním obchodě ČR
    Netradiční způsoby degazace
    Perspektiva dotěžení uhelných zásob v severočeském a sokolovském hnědouhelném revíru v návaznosti na koncepci energetické politiky ČR
    Podmínky provádění geologicko-průzkumných prací pro kontrahenty Mezinárodního úřadu pro mořské dno
    Poznatky z měření půdního metanu v ostravské dílčí pánvi
    Project of observation station and methods of fall determination
    Rekultivace odkališť ve správě bývalých Rudných dolů Příbram, s.p. v rámci útlumového programu rudného hornictví
    Sanace a rekultivace po hornické činnosti - ostravský odval Ema
    Současný stav a perspektiva zpřístupnění historické lokality Důl Jeroným - Čistá, Slavkovský les
    Stabilitní poměry Jezeří v současné etapě povrchové těžby uhlí pod Krušnými horami
    Světové surovinové zdroje ropy a zemního plynu : prognózy jejich vývoje a možného dopadu na palivoenergetickou bilanci České republiky
    Tektonika čs. části hornoslezské pánve ve vztahu k vytěžitelnosti slojí s postupem do větších hloubek a vlivům na současný georeliéf
    Uplatnění IPPC při asanačně rekultivačních stavbách v OKR
    Úprava povrchu rekultivovaných lokalit Dolů Bílina omezující nebezpečí větrné a vodní eroze
    Vliv drtitelnosti a abrazivnosti hornin na volbu způsobu zdrobňování
    Vyhodnocení geomechanických parametrů sedimentů na lokalitách Mostecké uhelné společnosti, a.s., právního nástupce
    Využití geoinformačních technologií pro hodnocení vývoje stokových poměrů v poddolovaném území
    Výzkum v oblasti nerostných surovin a hornické činnosti
    Význam doplňkového inženýrskogeologického průzkumu pro výstavbu komunikací