Podrobnosti záznamu

Název
   Pohřebiště staršího eneolitu a šňůrové keramiky ve Vliněvsi
Autor
   Brnić, Ž.
   Dobeš, Miroslav
   Hlaváč, Jaroslav
   Kyselý, René
   Likovský, Jakub
   Limburský, Petr
   Popelka, M.
Nakladatel
    Archeologický ústav AV ČR
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2013
ISBN
    978-80-87365-65-6
Fyzický popis
    192 s. : P8200
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    monografie
Edice; číslo
   Archeologické studijní materiály
   22
Poznámky
    Autoři celkem: 7
    Projekt: IAA800020904, GA AV ČR3cav_un_auth*0252656
    Překlad názvu: Cemetery of Early Eneolithic and Corded Ware in Vliněves
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z80020508
Předmětová kategorie
    cemetery
    Corded Ware
    Early Eneolithic
Klíčové slovo
    Eneolitu
    Keramiky
    Pohřebiště
    Staršího
    šňůrové
    Vliněvsi
Abstrakt (česky)
   Předložená monografie se zabývá zejména zpracováním hrobových nálezů z počátku staršího eneolitu (ca 38. století BC) a z období kultury se šňůrovou keramikou (ca 2800-2500 BC), získaných při záchranném výzkumu polykulturního naleziště ve Vliněvsi u Mělníka v letech 1999-2008. Úvodní kapitoly pojednávají o přírodním prostředí naleziště, historii výzkumu v lokalitě a stavu pramenné základny mladšího eneolitu na Mělnicku. Poté následuje podrobný popis všech situací, tj. 2 hrobů kultury nálevkovitých pohárů a 75 hrobů kultury se šňůrovou keramikou, provázený příslušnými vyobrazeními a následovaný základním vyhodnocením jak kontextů, jejich plošné distribuce, chronologie atp., tak vlastních nálezů. Práce zahrnuje rovněž analýzy antropologického, osteologického a konchologického materiálu. Doklady sídlištní šňůrové keramiky, zpravidla vtroušené v objektech jiného stáří, tvoří podklad pro úvahy o prostorovém vztahu souvěkých sídlišť a pohřebišť.
   Součástí publikace je i série 16 nových radiouhlíkových dat pro český mladší eneolit.
Abstrakt (anglicky)
   The presented monograph deals mainly with evaluation of grave finds dating to the dawn of Early Aeneolithic period (approximately 3800 BC) and the Corded Ware Culture (approximately 2800-2500 BC) that were unearthed during rescue field works conducted on the multicultural site of Vliněves near Mělník (district Mělník) in the years 1999-2008. Introductory chapters describe not only natural environment of the site and its research history but also current state of knowledge of the Late Aeneolithic period material from the region of Mělník. Detailed description of archaeological contexts including two graves of the Funnel Beaker Culture and 75 graves of the Corded Ware Culture as well as individual finds forms the presented book's core. Descriptions are supplemented with appropriate illustrations, basic evaluations of contexts and finds, their spatial distribution and chronology. The monograph also comprises analyses of anthropological, osteological and conchological material.
   Considerations regarding spatial relations between contemporary settlements and burial grounds are based on the evidence of Corded Ware settlement pottery sherds frequently found in features of later dating. A series of 16 new radiocarbon dates for the Czech Late Aeneolithic period is also included in this book.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Kód přispěvatele
    AV ČR, GLÚ
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    23. 10. 2014