Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka - Geologická mapa
Další názvy
    Geological base map of the Czech Republic 1 : 25 000, sheet 25-144 Jablůnka - Geological map
Autor
   Bubík, Miroslav
   Buriánek, David
   Gilíková, Helena
   Havlín, Aleš
   Kociánová, Lenka
   Krejčí, Oldřich
   Krejčí, Vladimíra
   Krejčí, Zuzana
   Pesl, Václav
   Švábenická, Lilian
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Geological map, regional geology, Outer Carpathians, flysch, tectonics, lithostratigraphy
Klíčové slovo
    1:25
    25-144
    000
    České
    Geologická
    Jablůnka
    List
    Mapa
    Republiky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Území listu základní geologické mapy České republiky 25-144 Jablůnka se nachází převážně v Hostýnsko-vsetínské hornatině podél obou břehů dolního toku řeky Vsetínská Bečva a jejích přítoků. Nevyskytují se zde žádná městská sídla, pouze nepatrnou částí zasahuje na území listu z J místní část města Vsetín (Jasénka) a ze S okraje místních částí Valašského Meziříčí. Zemědělsky využívaná je půda zejména v údolích toků a při jednotlivých usedlostech. Na geologické stavbě území listu Jablůnka se podílejí dva hlavní strukturní celky, lišící se vzájemně historickým vývojem i geotektonickým postavením. Svrchní, alochtonní celek reprezentují příkrovy vnějších flyšových Karpat přesunuté přes autochton v. okraje Českého masivu. Flyšové Západní Karpaty zahrnují celou povrchovou část listu. Přímé geologické doklady o složení hlubinné stavby území poskytuje především profil opěrného vrtu Jablůnka - l (hloubka 6506 m). Hlavním geologickým celkem, budujícím alochtonní část stavby území představuje flyšo
   vé pásmo vnějších Západních Karpat. Tvoří je mořské sedimenty s převahou flyšového vývoje křídového a paleogenního stáři. Člení se na vnější (menilito-krosněnské) a magurské flyšové pásmo. Vnější skupina příkrovů zasahuje na území listu na SZ a zahrnuje příkrov slezský a předmagurský. Vzhledem ke značné kompresi při dosunu na relativně strmé stupně fundamentu platformy je dílčí stavba všech příkrovů členěná do tektonických šupin s neúplným litostratigrafickým sledem. Magurská flyšová skupina je zastoupena na území listu jednotkou račanskou. Nejstaršími sedimenty flyšového charakteru je v račanském příkrovu rajnochovické souvrství (spodní - svrchní křída). Sedimentace je pak ukončena jednotlivými členy zlínského souvrství eocenního stáří. Dnešní morfologická modelace a vodní síť jsou konečným výsledkem působení exogenních činitelů v období pleistocénu a holocénu. Z kvartérních sedimentů se vyskytují pouze fluviální sedimenty řečišť a nejnižších teras a dále svahové sedimenty.
Abstrakt (anglicky)
   Geological base map of the Czech Republic 1 : 25 000, sheet 25-144 Jablůnka - Geological map
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014