Podrobnosti záznamu

Název
   Základní geologická mapa České republiky 1:25 000, list 25-144 Jablůnka, Geologická mapa odkrytá
Další názvy
    Geological map od the Czech Republic 1:25 000, sheet 25-144 Jablůnka, Solid geological map
Autor
   Kociánová, Lenka
   Krejčí, Oldřich
   Krejčí, Zuzana
   Kunceová, Eva
   Pesl, Václav
Datum vydání
    2012
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    certifikovaná metodika, postup, specializovaná mapa
Výraz tezauru
    Geological map, lithology, tectonics, flysch, Outer Carpathians, stratigraphy
Klíčové slovo
    1:25
    25-144
    000
    České
    Geologická
    Jablůnka
    List
    Mapa
    Odkrytá
    Republiky
    Základní
Abstrakt (česky)
   Hlavním geologickým celkem, budujícím alochtonní část stavby území představuje flyšové pásmo vnějších Západních Karpat. Tvoří je mořské sedimenty s převahou flyšového vývoje křídového a paleogenního stáři. Člení se na vnější (menilito-krosněnské) a magurské flyšové pásmo nebo skupinu příkrovů. Vnější skupina příkrovů zasahuje na území listu na SZ a zahrnuje příkrov slezský a předmagurský. Vzhledem ke značné kompresi při dosunu na relativně strmé stupně fundamentu platformy je dílčí stavba všech příkrovů členěná do tektonických šupin s neúplným litostratigrafickým sledem. Nejstaršími sedimenty jsou v jednotkách vnějšího flyše na území listu uloženiny rožnovského souvrství svrchnokřídového stáří. Sedimentace ve vnějších jednotkách v rámci v. Moravy byla ukončena v oligocénu. Magurská flyšová skupina je zastoupena na území listu jednotkou račanskou. Nejstaršími sedimenty flyšového charakteru, od kterých lze sledovat souvislý litostratigrafický sled, jsou v račanském příkrovu ekvivalenty g
   aultského flyše z oblasti Východních Alp, které na listu označujeme jako rajnochovické souvrství (spodní - svrchní křída). Sedimentace je pak ukončena jednotlivými členy zlínského souvrství eocenního stáří.
Abstrakt (anglicky)
   Geological map od the Czech Republic 1:25 000, sheet 25-144 Jablůnka, Solid geological map
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014