Podrobnosti záznamu

Název
   Úvod do hydrogeochemie
Další názvy
    Introduction to hydrogeochemistry
Autor
   Pačes, Tomáš
Nakladatel
    Technická univerzita v Liberci
Místo vydání
    Liberec
Datum vydání
    2011
ISBN
    978-80-7372-748-2
Fyzický popis
    79 s.
Jazyk
    česky
Typ dokumentu
    monografie
Výraz tezauru
    Groundwater, atmospheric water, surface water, fosil water, vulcanic water, colloids, transport dissolved solids, kinetics,equilibrium, hydrochemical diagrams, trace elements in water, geochemical processes
Klíčové slovo
    Do
    Hydrogeochemie
    Úvod
Abstrakt (česky)
   Publikace má charakter základní učebnice pojednávající o vlastnostech a vzniku přírodních vod na Zemi. Je určena pro přírodovědce a inženýry, kteří neznají základy geochemie a geologie, ale potřebují získat znalosti o formách výskytu přírodních vod a o procesech, kterými se tvoří jejich chemické složení. V četných tabulkách jsou uvedeny příklady chemického složení vod z různých typů hornin jak z lokalit v České republice, tak v zahraničí. Publikace má dvě části. V hlavní části se čtenář seznámí s funkcí vody při geologickém oběhu hmoty na Zemi, s hydrologickým oběhem vod v přírodě, s procesy, které působí při geochemické interakcí mezi vodou a různými typy hornin a se vznikem různých genetických typů vod, od vody srážkové, přes vodu podzemní až po vodu mořsko a vodu vulkanickou. Druhá část má formu dodatku, který obsahuje nejnutnější geologické a fyzikálně chemické informace nutné pro porozumění učebnímu textu. Je zde uveden příklad komplexní analýzy podzemní vody, stručné definice hor
   ninových typů a chemické vzorce minerálů, které se vyskytují v hlavním textu. Dodatek obsahuje příklady grafického zpracování chemických analýz vod, konstrukci Eh-pH diagramů a grafů polí chemické stability minerálů ve vodě. Stručně je vysvětlena podstata hlavních fyzikálně chemických procesů, které určují interakci mezi vodou a horninami, jako jsou oxidačně-redukční reakce a jejich chemická rovnováha, adsorpční rovnováha, transport rozpuštěných látek ve vodě a kinetika interakce mezi vodou a horninou. Čtenář zde nalezne i základní instrukci, jak správně a jednoduše sestavovat stechiometrické rovnice chemických reakcí, které určují složení přírodních vod.
Abstrakt (anglicky)
   Introduction to hydrogeochemistry
Přispěvatel
    Česká geologická služba
Kód přispěvatele
    ČGS (RIV)
Zdrojový formát
    R
Datum importu
    15. 10. 2014