Podrobnosti záznamu

Název
   Česká ložisková geologie na počátku 3. tisíciletí : seminář při příležitosti 80. narozenin Prof. Pouby, 100. výročí narození Prof. Koutka a 50. výročí ustavení katedry Ložiskové geologie na PřF UK
Nakladatel
    Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2002
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    50
    80
    100
    Česká
    Geologie
    Katedry
    Koutka
    Ložisková
    Ložiskové
    Narození
    Narozenin
    Počátku
    Pouby
    Prof
    PřF
    Příležitosti
    Seminář
    Tisíciletí
    UK
    Ustavení
    Výročí
Části této monografie
    Fluid inclusion study of beryl mineralization in the Kafubu Area, Zambia
    Geologický a mineralogický výzkum polymetalických ložisek a jejich oxidačních zón v oblasti Broumov - Tři Sekery
    Hydrogeologie a kvalita podzemních vod zlatodolu Roudný se zvláštním zřetelem k arsenu
    Jílové suroviny z hlediska metodiky jejich laboratorního výzkumu
    K metalogenezi sulfidických ložisek železnohorské oblasti
    K světovému trendu rudného hornictví a situaci v ČR
    Kamenivo do betonu a problém alkalické reakce
    Krušnohorský batolit z pohledu některých současných genetických názorů
    Ložisková geologie nerud na přelomu 20. a 21. století
    Metalogeneze moravskoslezského paleozoika s ohledem na polymetalické nízkoteplotní mineralizace
    Minerální pigmenty ČR
    Několik poznámek k objevu koutekitu
    Nerostné suroviny - tichá ale účinná zbraň
    Nerostné suroviny, ekologie, Evropa a budoucnost
    Nerostné suroviny v hospodářství ČR na počátku 3. tisíciletí
    Nové poznatky o genezi Au-mineralizací ve středočeské oblasti
    Petrologický výzkum grt-cpx-albitových hornin s magnetitem z krystalinika České brány, Žernoseky
    Použití konfokální mikroskopie v geologii
    Použití laserové ablace a ICP-MS ke stanovení chemického složení fosilních hydrotermálních fluid
    Projevy fluorit-barytové a polymetalické mineralizace ve výsledcích regionální šlichové prospekce v České republice
    Provenancing of dimension stones ans "Atlas of monumental stones of the Czech Republic"
    Retrográdně-metamorfní a hydrotermální alterace hornin na uranovém ložisku Rožná (strážecké moldanubikum) a jejich datování
    Seznam publikací Prof. Zdeňka Pouby
    Současné znalosti o pravěké těžbě surovin na území České republiky
    Vliv těžby uhlí v České republice na jeho zásoby
    Vznik alkalické reakce v betonové podlaze
    Vznik skarnů Holšice a Zliv v Posázaví, moldanubikum
    Vzpomínka na profesora Jaromíra Koutka (1.4.1902 - 5.2.1983)
    Zdeněk Pouba osmdesátníkem