Podrobnosti záznamu

Název
   2. sjezd České geologické společnosti, Slavonice 19.-22. října 2005 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce
Nakladatel
    Česká geologická služba
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2005
ISBN
    80-7075-653-5
Země vydání
    Česká republika
Části této edice
Název
   Moderní přístup k mapovému fondu v odborném archivu ČGS
Části této monografie
    Analýza paleonapjatosti heterogenního souboru zlomů
    Barrandien v pohybu - stavba a tektonický vývoj pražského synklinoria
    Budujte s námi Svět geologie - aneb prezentace české geologie na internetu
    Cínová ložiska Přebuz a Rolava v Krušných horách: klasické lokality, nové výzvy
    Český kráter
    Dalmanitoidní a acastoidní trilobiti pražské pánve jako indikátory migrací fauny v rámci rheického oceánu
    Deformace hrubozrnných metagranitů svrateckého krystalinika
    Dekompresní plagioklasové domény v moldanubických granulitech - klíč k odhadům ekvilibračního objemu ve vysoce metamorfovaných horninách
    Dekorační a stavební kameny České republiky - internetová databáze
    Doklady o predaci na planktonu středního paleozoika
    Dolnovltavský pluton: intruzivní komplex v proterozoiku pražského sev. předpolí
    Durbachity a další lamproidní plutonity: současný pohled na jejich složení a vznik
    Fenomén pražské pánve - příklady faciálních a stratigrafických studií
    Formy SiO2 v silicifikovaných pískovcích okrajových částí oherského riftu
    Genetický model Au-Ag mineralizace ložiska Roudný a jeho regionálně geologické implikace
    Geologické mapování České geologické služby v Mongolsku
    Geologický profil údolí Římovské přehrady
    Geologický vývoj Šumavy : geologie a geomorfologie okolí Stožce
    Geologie metamorfitů moldanubika
    Geologové ČGS v Centrální Americe: nová data z vulkanické stratigrafie
    Granulity Českého masivu: jak, z čeho a kdy vznikly?
    Hranice cenoman-turon v české křídové pánvi
    Indikace dynamických geologických procesů v západních Čechách
    Internet mapový server České geologické služby
    Interpretace vrstevnatých a usměrněných textur v granitech
    Intraklasty ze spodnobadenských klastik jako svědectví dnes již neexistujících prostředí
    Jsou granitické pegmatity jen hračkou pro mineralogy nebo účinný nástroj pro geology?
    Kontrastní vývoj geologických jednotek na listu 14-223 Lipová Lázně
    Letecké spektrometrické mapování radioaktivních zátěží v České republice
    Měření propustnosti puklinového prostředí granitového masivu (využití pakrových systémů při terénním hydrogeologickém výzkumu)
    Metamorfná charakteristika exokontaktu jihlavského plutonu v profile rieky Jihlavy
    Moderní přístup k mapovému fondu v odborném archivu ČGS
    Moravské moldanubikum a třebíčský a jihlavský masiv
    Mřížovci chotečského souvrství (střední devon) Barrandienu
    Násunová stavba lomů Mokrá-Horákov
    Neobvyklý typ rozpadu allanitu - klíč k datování alterace hornin?
    Neobvyklý zirkon z frakcionovaného peraluminického granitu
    Nové poznatky o autigenním zirkonu ze severočeské křídy
    Nové poznatky o lamprofyrech středočeského plutonického komplexu a okolí
    Nové taxony ichnofosilií v podorlické křídě (cenoman-turon) - předběžné výsledky terénních mapovacích prací v roce 2004
    Nové údaje o svrchním ordoviku zjištěné při stavbě železničního koridoru mezi nádražími Praha-Libeň a Praha-Masarykovo nádraží
    Nový tektonický model Pavlovských vrchů (Západní Karpaty)
    O potřebě propagace geologie na bazální úrovni
    Odezva geologické stavby České republiky v nových gravimetrických a magnetometrických mapách
    Odlišný tektonický vývoj střední a severozápadní části Salvadoru
    "Ortocerové" vápence Barrandienu - dekorační materiál a zdroj paleoekologických a tafonomických informací
    Paprskoploutvé ryby permokarbonských limnických pánví Českého masivu
    Peraluminické granitoidy sv. moldanubika
    Petrologie hornin metamorfovaných ve facii modrých břidlic ze severního okraje Českého masivu
    Postmagmatické procesy v durbachitech jihlavského masivu
    Primární mineralizace jáchymovského ložiska
    Prognózní zdroje nerostných surovin ČR
    Příspěvek magnetické anizotropie ke strukturně geologickému výzkumu Českého masivu
    Původ larvální planktotrofie v třídě Gastropoda a biogeochemická evoluce paleozoických oceánů
    Radioaktivita šlichových koncentrátů - distribuce Th a U v některých geologických jednotkách a granitových tělesech ČM
    Reakce mezi chalcedonem a pronikajícími CO2 bohatými fluidy, CL-EMS studie achátových nodulí
    Reakční textury a PT podmínky vybraných eklogitů gföhlské a monotónní jednotky
    Relikty pozdně devonského až raně karbonského magmatického oblouku v kůře středoevropských variscid
    Sezónní a dlouhodobý vývoj důlních vod zatopených dolů ČR a jeho ekologické dopady
    Služby ČGS v 21.století
    Sn-mineralizace skarnoidů v nedvědických mramorech (svratecké krystalinikum, západní Morava)
    Sn-mineralizace z NYF pegmatitu u Klučova; třebíčský masiv
    Stratotyp klabavského souvrství (ordovik pražské pánve): od biostratigrafie k litostratigrafii
    Strukturní aspekty vývoje vulkanického centra Českého středohoří
    Struktury a stavby durbachitických plutonů jako indikátory tektonometamorfního vývoje moldanubika (Český masiv)
    Studium těžkých minerálů v bazálních klastikách sp. paleozoika na JV Moravy
    Svrchnopaleozoické lamprofyry moravskoslezské oblasti
    Tachlovický zlom, dobře zdokumentovaný násun v Barrandienu
    Tektonická pozice granulitů na západním okraji Českého masivu: Je oherské krystalinikum skutečně součástí saxothuringika?
    Turmalín-skapolitové polohy v mramorech olešnické skupiny moravika: Metaevapority nebo ložní intruze oligoklasitů?
    Tvorba národní informační geologické vrstvy - GEOČR50
    Úloha zlomových struktur ve vývoji středočeské oblasti
    Variská orogen-paralelní extenze na východním okraji Českého masivu a její záznam v tepelné přeměně paleozoika moravskoslezské zóny
    Vize portálu české geologie
    Vltavíny a tektity - jejich naleziště a vznik
    Vybrané stratigrafické problémy siluru a devonu Barrandienu z hlediska konodontové fauny
    Výsledky mapování v měřítku 1:25 000 na listu 23-224 Žďár nad Sázavou
    Vysokotlaké tavení a jeho vztah ke granulitové metamorfóze na příkladu "gföhlského příkrovu" v kutnohorském krystaliniku
    Využití programovacího jazyka R pro efektivní zpracování geologických dat
    Vývoj chemického složení turmalínu v granitech strážeckého moldanubika
    Vývoj pražské pánve jako odezva vývojových etap Rheického oceánu
    Význam Cr-spinelů pro určení provenience kulmu Drahanské vrchoviny
    Významné geologické lokality ČR - jejich ochrana, správa a prezentace Českou geologickou službou
    Zelený dumortierit z okolí Kutné Hory: strukturní a spektroskopická charakteristika
    Změny fyzikálních a chemických parametrů ve flyšových sedimentech vlivem naftových ložisek v oblasti ždánicko-hustopečské jednotky
    Zonálnost pňů Li-F granitu