Podrobnosti záznamu

Název
   3. seminář - Výsledky spolupráce státní geologické služby Ministerstva životního prostředí ČR a vysokých škol v roce 1993 : sborník přednášek
Nakladatel
    Ministerstvo životního prostředí České republiky
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1994
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    1993
    ČR
    Geologické
    Ministerstva
    Prostředí
    Přednášek
    Roce
    Sborník
    Seminář
    Služby
    Spolupráce
    Státní
    škol
    Výsledky
    Vysokých
    životního
Části této monografie
    Aktivity VŠB - Technické university v Ostravě v oblasti životního prostředí
    Fázové složení dnových sedimentů Labe a jejich kontaminace toxickými prvky
    Geochemický výzkum tuhých produktů spalování na různých typech tepelných elektráren : přehled současných poznatků
    Geologické objekty navrhované k ochraně v okolí Mítova na Blovicku
    Látkové toky v geologické minulosti a současnosti v oblasti severočeského hnědouhelného revíru
    Nadložní jíly SHR jako bariérový a dekontaminační materiál pro kadmium a olovo
    Některé výsledky nových výzkumů nejstarší české fauny
    Obsahy stopových prvků v uhlí evropských i světových hnědouhelných pánví
    Optimalizace využívání a ochrany podzemních vod s ohledem na ostatní složky životního prostředí: polická pánev
    Problematika "starých důlních děl" v České republice
    Problematika využívání hydrogeologických databází Geofondu ČR a spolupráce při jejich naplňování
    Projekt "Geologický model z. části Českého masívu ve vazbě na vrt KTB v SRN" - příklad spolupráce ČGÚ a PřFUK
    Současný stav a směry rozvoje spolupráce mezi brněnskou pobočkou ČGÚ a geologickými katedrami Masarykovy university Brno
    Spolupráce mezi státními geologickými službami a vysokými školami v zahraničí
    Spolupráce při řešení problematiky "starých důlních děl"
    Stanovení celkové atmosférické depozice do povodí Jezeří v Krušných horách