Podrobnosti záznamu

Název
   3. sjezd České geologické společnosti, Volary 19.-22. září 2007 : sborník abstrakt a exkurzní průvodce
Nakladatel
    Česká geologická společnost
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2007
ISBN
    978-80-87139-11-0
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    19.-22
    2007
    Abstrakt
    České
    Exkurzní
    Geologické
    Průvodce
    Sborník
    Sjezd
    Společnosti
    Volary
    Září
Části této monografie
    Asociace ostnokožců a miomeridních trilobitů kambria barrandienské oblasti
    Biogenní přepracování holocenních a recentních nivních usazenin v České republice
    Bismutové sulfotelluridy Au-ložiska Kasejovice (jz. Čechy)
    Bórem bohaté abysální pegmatity v HP/HT horninách moldanubické zóny Českého masivu
    Determinační klíč a databáze těžkých minerálů
    Distribuce 137Cs a přirozených radionuklidů v oblasti Orlických hor, Králického Sněžníku, Jeseníků a Moravsko-slezských Beskyd
    Dvojslídné granity plutonu Plechého na Trojmezí České republiky, Německa a Rakouska : exkurze č. 2 "Granitově horská"
    Ekologie - móda nebo potřeba?
    Evropské geoparky UNESCO jako nástroj popularizace geologie
    Extraterestrické bazalty - magmatické procesy diferencovaných asteroidů: polymiktní eukritová brekcie / howardit DaG 391
    Faunistická odezva na změny v pražské pánvi během spodního a středního ordoviku
    Fenomén podkrušnohorského terciéru na příkladech Sokolovska a Chebska
    G-Consult, spol.s.r.o
    Geologická a geomorfologická mapa Nikaraguiského vulkanického řetězce
    Geologický vývoj jihovýchodní části Šumavy : exkurze č. 1 "Jihovýchodní Šumava"
    Geologický vývoj jižní části Šumavy
    Glimerit - neobvyklá surovina šumavských kameníků
    Imaging paleozoických a mezozoických silicifikovaných dřev pomocí katodoluminiscence s horkou katodou
    Jurská vápencová bradla karpatského flyše: tektonické šupiny nebo olistolity?
    Kinematika tektonických pohybů v severozápadním křídle pražské synformy (Barrandien)
    Konodontová fauna svrchního tournai a spodního visé v Mokré u Brna
    Kvantitativní stopovací zkoušky v Moravském krasu
    Lze ještě objevit neznámý vulkán v Českém masívu? Geofyzikální inspirace
    Mechanismy hydrotermální alterace monazitu během vysokoteplotní diageneze až anchimetamorfózy kulmských sedimentů Drahanské vrchoviny
    Metamorfní vývoj krystalinických jednotek v oblasti jezera Khutag Nuur ve východní části Mongolského Altaje
    "Mezinárodní rok planety Země - Geologové pro společnost 2008": nová šance pro geovědní obory v ČR
    Mineralogie, strukturní charakteristika a chemismus pyromorfitu z Nové Vsi u Rýmařova
    Moravskoslezské paleozoikum - variský akreční klín
    Mystérium pražského zlomu (Barrandien)
    Napjatostní analýza heterogenního souboru dat na příkladu pražské synformy
    Násunová tektonika východního okraje brněnského masivu
    Nekrasové mezoformy podzemních prostor v neovulkanitech Ústeckého kraje
    Nevzorkujme objekty archeologického zájmu!
    Nové Pb-Zn a (U) zrudnění na ložisku Rožná
    Nové výskyty spodnokarbonské trilobitové fauny v činném lomu Mokrá u Brna
    Padesát let od hlavních objevů v Bozkovských jeskyních
    Petrograficko-geochemické zhodnocení krasových půd
    Petrologie a petrostrukturní analýza horninových žil středočeského plutonického komplexu na vybraných lokalitách v dolním Posázaví
    Petrologie a strukturní analýza mafických žil severovýchodního okraje středočeského plutonického komplexu
    Právní prostředky ochrany geologického dědictví
    Primární minerály fosfátových nodulí z granitického pegmatitu od Cyrilova u Velkého Meziříčí, Moldanubikum
    Propagace geologie v NP Šumava v projektech a programech pro veřejnost
    Přírodní tepelný potenciál v Podkrušnohoří
    Radioaktivní prvky a izotopy olova v sekundární mineralizaci Jánské žíly, Březové Hory, Příbram, ČR
    RTG kvantitativní fázová analýza recentních sedimentů řeky Jihlavy - předběžné výsledky
    Strukturní vývoj metagranitů ze svrateckého krystalinika
    Střeva hyolita Nephrotheca sarkaensis (Novák, 1891) (Hyolitha, Orthothecida) ze středního ordoviku Pražské pánve (Barrandien, Česká republika)
    Šokový křemen v českém kráteru
    TOP GEO Group CZ spol.s.r.o
    Turmalinity jižní části svrateckého krystalinika
    Tvorba účelových inženýrsko-geologických map stabilitních poměrů a map náchylnosti k porušení stability svahů v aplikaci ArcGis
    Vliv radioaktivity monazitu na okolní minerály v žulách centrálního masívu a horninách moldanubika; implikace pro "radioaktivní teplo"
    Vydavatelství České geologické služby - okno do světa geologie
    Za geologií Pootavím a Povydřím : exkurze č. 3 "Západní Šumava"
    Žilná hornina starší než okolní granodiorit (sedlčanský felzit)