Podrobnosti záznamu

Název
   5. mineralogický cyklický seminář: aplikovaná mineralogie při řešení ekologických problémů
Nakladatel
    Česká společnost průmyslové chemie ČS VTS
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    1993
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Aplikovaná
    Cyklický
    Ekologických
    Mineralogický
    Mineralogie
    Problémů
    řešení
    Seminář
Části této monografie
    Analýza pevných fází fluidních inkluzí v minerálech metodami elektronové mikroanalýzy
    Automatizovaná databáze infračervených spekter minerálů
    Bismutoferrit a chapmanit - neobvyklé fylosilikáty
    Chování bizmutu v oxidační zóně rudních ložisek
    Chromitity z vardarské ofiolitové zóny v Makedonii
    Fosfát thoria z lokality Valdek u Varnsdorfu
    Fosforečnany a arseničnany crandallitové skupiny v oblasti severočeské křídy
    Fyzikálno-optické vlastnosti pevných roztokov Au-Ag
    K problému molekulární vody a iontů OH- resp. H3O+ ve struktuře křemičitanů uranylu ze skupiny uranofanu
    Minerál AuBi5S4 z Kašperských Hor a Petráčkovy Hory u Rožmitálu pod Třemšínem
    Mineralogicko-geochemické studium uranové mineralizace v broumovském permu (dolnoslezská pánev)
    Mineralogie antimonu na příbramském uranovém ložisku (centrální část)
    Mineralogie sekundárních produktů hoření haldy uhelného dolu Kateřina v Radvanicích u Trutnova
    Mineralogie žilného polymetalického zrudnění typu Stříbro na lokalitě Hromnice u Plzně
    Minerály antraxolitu od Vrchlabí
    Minerály bismutu a telluru ze Zduchovic u Kamýku nad Vltavou
    Minerály řady philipsbornit-plumbogummit z Moldavy
    Minerály řady russellit-koechlinit
    Minerály uranových ložisek v okolí Javorníka ve Slezsku
    Možnosti odstraňování amonného dusíku z odpadních vod pomocí zeolitů syntetizovaných z popelů
    Nález kobaltového minerálu v jihlavském rudním revíru
    Oxidické minerály bizmutu v České republice
    Parageneze a chemické složení wolframitu z Pb-Zn-Ag ložiska Příbram-Březové Hory
    Přírodní zeolit - surovina vhodná pro technologie tepelného zpracování
    Příspěvek k chemickému složení minerálů Au-zrudnění v jílovském revíru
    Rabdofan-(Nd), churchit-(Y) a langisit na ložisku Stráž v severočeské křídě
    Sekundární minerály ložiska Horní Benešov
    Sekundární minerály Zlatých Hor
    Sorpce kovových iontů zeolity syntetizovaných z popelů
    Současná situace ve sbírkách ložisek radioaktivních suorvin na VŠB Ostrava
    SPINEL - program k přepočtu chemických dat minerálů spinelové skupiny
    Sulfoantimonidy olova z metamorfovaného Pb-Zn zrudnění ve vápencích mirovického ostrova
    Supergenní minerály uranu ložiska Rožná
    Systematika minerálů uranylu
    Technogenní částice v sedimentech řeky Olše
    Termodynamické modelování loužících roztoků ložiska Stráž pod Ralskem
    Těžké kovy v sedimentech řeky Ploučnice
    Transformace minerálů během impaktní metamorfózy
    Uranové supergenní minerály ložiska Jáchymov
    Výskyt gladitu v rudních žilách v okolí Phan Rangu (Vietnam)
    Výskyt selenidové mineralizace na ložisku Svatá Anna u Plané u Mariánských Lázní
    Výskyty fosfuranylitu v České republice
    Využití katodoluminiscence při studiu mineralogických vzorků
    Využití metod geochemické prospekce k oceňování devastace lesního porostu
    Využití rtg-mikroanalýzy při ochraně památek
    Vztah mezi indexy odrazu a vlnovou délkou anizotropních minerálů a nulovou bireflexí
    Zeolitová mineralizace Vinařické hory
    Zirkoniové minerály v trachytických horninách Lužických hor