Podrobnosti záznamu

Název
   Analýza geodetického a geofyzikálního monitoringu poddolovaného území
Autor
   Doležalová, Hana
Nakladatel
    Ústav geoniky AV ČR
    VŠB-TU Ostrava
Místo vydání
    Ostrava
Datum vydání
    2009
Fyzický popis
    127 s.
Jazyk
    česky
Země vydání
    Česká republika
Typ dokumentu
    dizertace
Poznámky
    Projekt: GA105/07/1586, GA ČR
    Překlad názvu: Analysis of Geodetic and Geophysical Monitoring of the Undermined Area
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Předmětová kategorie
    geodetic surveying
    geophysical measurement
    GPS
    subsidence depression
    undermined territory
Klíčové slovo
    Analýza
    Geodetického
    Geofyzikálního
    Monitoringu
    Poddolovaného
    území
Abstrakt (česky)
   Hlubinná těžba uhelných ložisek v ostravsko-karvinském revíru způsobuje pohyby a deformace na povrchu. Nejběžnějším způsobem sledování povrchových projevů poddolování jsou výšková geodetická měření metodou geometrické nivelace. Při opakovaném použití metody GPS však získáme prostorové souřadnice sledovaných bodů, a tím tedy nejen výškové změny na povrchu poddolovaného území, ale i horizontální posuny, případně vektor celkového pohybu. Přesnost měření GPS je však obecně nižší než například měření přesnou nivelací. Každá z geodetických metod má tak své výhody i nevýhody a volba vhodné metody pro měření na poddolovaném území závisí především na účelu měření a na konkrétních podmínkách v dané lokalitě. Pro zjištění změn probíhajících vlivem hlubinné těžby přímo v horninovém masívu je pak vhodné použít geofyzikální metody.
Abstrakt (anglicky)
   Underground mining of coal deposits in Ostrava-Karviná region causes movements and deformations on the surface. The most common way to observe the surface effects of undermining is using geodetic surveying by levelling. But repeated surveying by GPS provides spatial coordinates of observed points, which means not only vertical changes on the surface of the undermined area, but also horizontal movements, and/or vector of spatial movement. The accuracy of GPS method is generally lower than i.e. precise levelling method. Each geodetic method has its advantages and disadvantages, and the choice of proper method for surveying on the undermined area depends mainly on the purpose of surveying and on specific conditions in given locality. It is useful to use also geophysical methods to find out the rock massif changes caused by underground exploitation.
Přispěvatel
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Kód přispěvatele
    AV ČR, ÚG
Zdrojový formát
    U
Datum importu
    8. 8. 2012