Podrobnosti záznamu

Název
   Dlouhodobá acidifikace a nutriční degradace lesních půd - limitující faktor současného lesnictví
Nakladatel
    Česká geologická služba
    Ministerstvo životního prostředí
    Ministerstvo životního prostředí ČR
Místo vydání
    Praha
Datum vydání
    2001, c2002
ISBN
    80-7075-655-1
    80-7212-190-1
Země vydání
    Česká republika
Klíčové slovo
    Acidifikace
    Degradace
    Dlouhodobá
    Faktor
    Lesních
    Lesnictví
    Limitující
    Nutriční
    Půd
    Současného
Části této monografie
    B.2.1. Změna poměru bazických kationtů a hliníku v půdním roztoku jako příčina poškození smrkových porostů
    B.2.2. Poměr bazických kationtů a hliníku a stav smrkových porostů v České republice
    D.2. Mechanismus poškození půd kyselou depozicí - průběh, současný stav a predikce budoucnosti včetně vápnění. Aplikace modelu MAGIC na Krkonoše a Slavkovský les
    E.2. Návrh zásad lesnického hospodaření pro jednotlivé zóny
    Historie působení imisí na lesy a acidifikace prostředí
    Kritické zátěže síry a dusíku na území České republiky a jejich překročení atmosférickou depozicí v roce 1998
    Možnosti nápravy nedostatku hořčíku v lesních ekosystémech
    Možnosti nápravy nedostatku hořčíku v lesních ekosystémech
    Přehled dosavadních aktivit v České republice, zaměřených na zlepšení stavu lesních půd
    Přehled poznatků k omezení vlivu imisí a acidifikace půd na lesy
    Shrnutí některých výsledků evropského projektu NITREX
    Vliv acidifikace, eutrofizace, lesního hospodářství a vápnění lesních půd na půdní faunu
    Vliv antropogenní depozice sloučenin dusíku na velikost poměru C/N v lesních půdách
    Vliv antropogenní depozice sloučenin dusíku na velikost poměru C/N v lesních půdách
    Vývoj zdravotního stavu lesů a lesních půd
    Zonace území KRNAP na základě multikriteriální analýzy faktorů prostředí a zdravotního stavu lesa